Anne Conway

Anne Conway

:

Ur Den äldsta och den modernaste filosofin

Kapitel ii
 

2. Men om någon vill påstå att tiderna är ändliga, låt oss då anta att deras summa från början är omkring 6 000 år (eftersom vissa verkligen tror att vår världs totala ålder från början inte är större) eller låt oss, i likhet med andra (som tror att det före vår värld fanns en annan osynlig värld, ur vilken vår synliga värld uppstod) anta att världens varaktighet är 60 000 år eller hur stort antal år som helst som det är möjligt för förståndet att fatta: Då undrar jag om det skulle kunna vara så att världen skapades före den tiden? Om de förnekar det, så begränsar de Guds makt till ett visst antal år. Om de bejakar det, så med- ger de att tid finns före all tid, vilket är en uppenbar motsägelse. - - -

5. Det är ett essentiellt attribut hos Gud att vara skapare, och alltså har Gud alltid varit skapare och kommer alltid att vara skapare, ty annars skulle han förändras. Således har det alltid funnits och kommer alltid att finnas skapade ting. Men de skapade tingens evighet är inget annat än en oändlighet av tider, i vilka de alltid fanns och alltid kommer att finnas utan slut. Inte heller är denna tidernas oändlighet att jämställa med oändligheten i Guds evighet, ty evigheten hos Gud själv har inte tider i sig, inget kan i den sägas vara förflutet eller kommande, utan allt är alltid närvarande: Han är verkligen i tiderna men omfattas inte av dem. - - -

6. Och skälet till detta är tydligt, eftersom tid inte är något annat än skapade tings succesiva rörelse eller verksamhet; en rörelse eller verksamhet som är sådan att om den skulle upphöra, så skulle även tiden upphöra och de skapade tingen själva skulle upphöra samtidigt med tiden. Därför är varje skapat tings natur sådan att tinget är i rörelse eller har en viss rörelse, genom vilken det avancerar framåt och utvecklas till mer fullkomlighet. Och då det ju hos Gud inte finns någon successiv rörelse eller aktivitet mot större fullkomlighet, eftersom han är absolut fullkomlig, så finns det inga tider i Gud eller i hans evighet.
 

Kapitel iii

1. Gud är den mest fria aktören och ändå den mest nödvändiga av alla. 2. Viljans frihet, som skolastikerna tänkte sig fanns hos Gud, är enbart en fiktion. 3. Gud skapade världen, inte på grund av yttre nödvändighet, utan på grund av en inre impuls från sin gudomliga godhet och vishet. 4. Oändliga ting skapades och det finns oändliga världar. 5. Det minsta skapade ting vi kan tänka oss har inom sig oändliga skapade ting. 6. Ändå medför inte detta att de skapade tingen jämställs med Gud. 7. En vederläggning av de tänkta rymder som skolastiken faktiskt föreställde sig existera utan skapade ting. 8. Successiv rörelse äger inte rum i Gud. 9. Ett svar på invändningen. 10. Alla skapade ting är på ett visst sätt förenade. - - -

3. Alltså följer det klart att Gud inte kunde välja huruvida han skulle skapa ting eller inte, utan han skapade tingen utifrån en inre impuls från sin gudomliga vishet och godhet, och alltså skapade han världen eller tingen så snart han kunde. Det är nämligen utmärkande för en nödvändig aktör att göra vadhelst denne kan. Eftersom han ju kunde skapa världen eller tingen i oändliga tider, före 6 000 år, 60 000 år eller 600 000 osv., följer det alltså att han gjort det. Gud kan nämligen göra allt som inte innebär en motsägelse och det innebär inte en motsägelse att världarna eller tingen antas ha funnits eller existerat i oändliga tider före detta ögonblick, liksom det finns oändliga tider efter detta ögonblick. Om det inte finns någon motsägelse i det senare, finns det inte heller någon motsägelse i det förra. - - -

5. Med liknande skäl kan även bevisas att inte bara hela mängden eller systemet av skapade ting betraktade tillsammans är oändligt eller i sig innehåller en slags oändlighet, utan också att varje skapat ting, även det minsta vi kan urskilja med ögonen eller fatta med förståndet, består av en oändlighet av delar eller snarare hela skapade ting som inte kan räknas. Liksom det inte kan förnekas att Gud kan placera ett skapat ting i ett annat, så kan han placera två likaväl som ett och fyra likaväl som två, och även åtta likaväl som fyra och alltså skulle han kunna multiplicera dem i oändlighet och alltid placera det mindre inom det större.

Då ju inget skapat ting kan vara så litet att det inte kan finnas något mindre, så är även inget skapat ting så stort att det inte alltid kan finnas något större. Följden blir alltså att det i minsta ting kan finnas eller inneslutas oändliga ting, som alla kan vara kroppar och på visst sätt med hänsyn till sig själva ogenomträngliga sinsemellan. Och beträffande de ting som är själar och som kan genomtränga varandra kan det i varje skapad själ finnas en oändlighet av själar, vilka alla kan ha samma utsträckning som själen i fråga och som de har sinsemellan, ty i detta fall är själarna finare och mer eteriska och genomtränger det tjocka och mer kroppsliga, varvid det alltså inte kan finnas någon brist på utrymme, så att den ena måste begränsa sig för att ge utrymme åt den andra. Om kroppars och själars natur skall på lämpligt ställe sägas mer, men detta är tillräckligt för att visa att det i varje skapat ting, vare sig det är en själ eller en kropp, finns en oändlighet av skapade ting, som vart och ett innehåller en oändlighet, och vidare vart och ett av dessa, och så vidare ad infinitum (i oändlighet, ö. a.). - - -

10. Dessutom är betraktandet av alltets oändliga delbarhet, i delar som alltid är mindre, inte någon onödig eller onyttig teori, utan en mycket viktig sak. Genom den kan man nämligen begripa skälen och orsakerna till tingen, liksom hur alla skapade ting från det högsta till det lägsta är oskiljaktigt förenade med varandra genom att finare delar lägger sig eller kommer in emellan. Detta är också ett tings utstrålningar in i ett annat, genom vilka tingen även påverkar varandra på stort avstånd. Och detta är grunden till all sympati och antipati som uppstår i de skapade tingen. Om var och en hade god insikt i dessa sa- ker, skulle han lätt se tingens hemligaste och mest fördolda orsaker, sådana som okunniga människor kallar ockulta egenskaper.
 

Kapitel v

1. Med Guds son, det först avlade av alla skapade ting och som vi kristna kallar Jesus Kristus, menas enligt skrifterna, som ovan sagts, inte bara hans gudomlighet utan även hans mänsklighet i evig förening med gudomligheten, dvs. att hans himmelska mänsklighet förenades med gudomligheten innan världen fanns och alltså följaktligen innan han blev kött. - - -

2. Denna Guds son, det först avlade av alla skapade ting, denna himmelska Adam och överstepräst, som de judiska lärde kallar honom, är egentligen ett medium mellan Gud och de skapade tingen. Och att det finns en sådan mellanvarelse är lika möjligt att visa som att det finns en Gud. - - -

3. För att visa detta måste vi först betrakta Guds, det högsta väsendets, natur eller varande och sedan de skapade tingens natur och essens och jämföra dem med varandra, varvid denna mellannatur omedelbart kommer att röja sig för oss. Som visats i tidigare kapitel är Guds natur och essens helt oföränderlig, något som inte endast de heliga skrifterna utan också det skarpa förnuft som Gud har förlänat oss kan tillräckligt bevisa.

För om det skulle finnas någon föränderlighet i Gud så måste den sträva mot en högre grad eller ett större mått av godhet och då skulle han inte vara det högsta goda, vilket innebär en motsägelse. Om något går mot högre grad av godhet, sker detta nämligen helt i kraft av något högre väsen, vars godhet och påverkan det berörs av. Men det finns inget högre väsen än Gud och alltså förbättras han följaktligen inte och kan inte heller bli bättre än han är och ännu mindre bli sämre, vilket skulle innebära en ofullkomlighet. Det är därför uppenbart att Gud, eller det högsta väsendet, är fullständigt oföränderlig.

Då nu de skapade tingens natur verkligen skiljer sig från Guds natur, så att det finns vissa attribut hos Gud som inte kan förmedlas till tingen och till vilka oföränderlighet räknas, så följer det nödvändigtvis att tingen är föränderliga, annars skulle de vara Gud själv. Dessutom lär oss den dagliga erfarenheten att tingen är föränderliga och i själva verket ständigt skiftar från ett tillstånd till ett annat; - - -

4. Denna mellanvarelse bör inte uppfattas på ett så bokstavligt sätt som att den skulle inta ett mellanläge mellan två ändar, i likhet med kroppens bål, som befinner sig mellan huvudet och fötterna, utan den är till sin natur ett medium, liksom silver är mellan tenn och guld eller vatten mellan luft och jord, något som bara är grova jämförelser för att beskriva förhållandet. Man får inte heller anta att Sonen skulle vara ett medium mellan Gud och tingen på så sätt att Gud inte skulle vara omedelbart närvarande i alla skapade ting och omedelbart uppfylla alla ting, för han opererar verkligen omedelbart i alla ting. Det är på detta sätt man bör förstå den förening och samhörighet som tingen har med Gud.

Alltså, fastän Gud omedelbart verkar i alla ting, använder han detta medium som ett instrument, genom vilket han samarbetar med de skapade tingen, eftersom det till sin natur står närmare och är bättre än alla andra skapelser, som vi kallar skapade ting. - - -
 

Kapitel vi

1. Att alla skapade ting till sin natur är föränderliga. 2. Hur långt denna föränderlighet kan utsträckas, till tingens väsen eller till deras sätt att existera. 3. Att de endast är föränderliga till sättet att existera och inte till essens. 4. Att det bara finns tre slag av väsenden som är essentiella skilda från varandra, nämligen Gud det högsta, Kristus mediet, och det skapade, det lägsta. - - -.ii. Att varje skapat ting består av kropp och själ, och hur varje skapat ting i sig har flera kroppar och likaså flera själar under en enda ledande själ, som styr över de andra.

1. Att alla skapade ting till själva sin natur är föränderliga framgår klart om man rätt betraktar skillnaden mellan Gud och de skapade tingen, och den dagliga erfarenheten bekräftar samma sak. Om nu ett skapat ting till själva sin natur är föränderligt, har det denna föränderlighet eftersom det är något skapat, och alltså har alla skapade ting denna egenskap enligt regeln. 

Det som tillkommer ett ting såsom tillhörande det eller det släktet, tillkommer alla som innefattas i samma släkte. Nu tillkommer föränderlighet en skapelse (vilket är den mest generella benämningen på det sukte i vilket alla skapade ting innefattas) och alltså är saken uppenbar, ty annars skulle det inte vara någon skillnad mellan Gud och de skapade tingen. Ty om ett ting i sig självt och till själva sin natur vore oföränderligt, då skulle det tinget vara Gud, eftersom oföränderlighet är ett av hans icke-förmedlingsbara attribut.

2. Låt oss nu betrakta hur långt denna föränderlighet kan nå eller sträcka sig och, för det törsta, om en individ kan förändras till en an- nan av samma eller annorlunda släkte. Detta är, menar jag, omöjligt, ty då skulle tingens själva essens förändras, vilket skulle innebära stor oreda, inte bara bland tingen, utan i Guds vishet, vilken skapat alla ting. Till exempel- Om den här mannen kunde förändras till den där, t. ex. Paulus till judas eller judas till Paulus, då skulle han som syndat inte straffas Pör sin synd, utan en annan i hans ställe, en person som var både god och oskyldig. Då skulle alltså inte en god människa belö- nas för det goda, utan i stället en ond människa. Men om vi antar att en god människa skulle kunna förändras till en annan, som Paulus till Petrus och Petrus till Paulus, då skulle inte Paulus få sin rätta belöning utan Petrus, och inte heller Petrus sin utan Paulus, vilket skulle vara förvirrande och inte överensstämma med Guds vishet. Dessutom, om ett individuellt ting kunde förändras till ett annat individuellt ting, skulle det medpöra att tingen själva inte var verkliga och då skulle vi inte kunna vara säkra på eller ha någon bestämd kunskap om någonting och då skulle alla sanningens begrepp och diktat, som människor i allmänhet finner inom sig, vara falska, och följaktligen även de slut- satser som kan dras av dem. 

Ty varje sann vetenskap eller säker kunskap är beroende av sanningen av det som vanligen kallas veritates objektiva, eller objektiva sanningar Om dessa objektiva sanningar således skulle kunna förändras till varandra, då skulle säkert sanningen hos de påståenden som är beroende av dem även förändras och alltså skulle inget påstående vara oföränderligt sant, inte de mest tydliga och uppenbara som t. ex. följande: det hela är större än delarna och två halvor utgör en hel.
 

3. Den andra saken vi måste undersöka är huruvida ett släkte av ting kan förändras till ett annat? Då måste vi noggrant se efter på vad sätt släkten av ting skiljer sig från varandra. För det kan finnas många släkten av ting, vilka vanligen kallas så och ändå inte skiljer sig från varandra till essensens substans utan till vissa sätt att vara eller vissa egenskaper, och när dessa modi eller egenskaper förändras sägs tinget ha förändrat sitt släkte. 

Frågan är nu om det inte är ett visst sätt att existera, och inte essensen eller väsendet hos tinget självt, som förändras? Som då vatten i själva verket inte förändras utan förblir detsamma, när kyla koagulerar det som tidigare var flytande. När vatten förändras till sten finns det helt visst inget skäl till varför man här skulle anta någon större förändring av dess substans än i det tidigare exemplet med vatten som förändras till is. Likaså då sten förändras till mjuk och fin jord sker därmed ingen förändring av dess substans, och så förblir vid alla andra förändringar vi iakttar hos ting substansen eller essensen alltid densamma, och det föreligger bara en förändring av modus eller sätt att vara, så att då ett ting upphör att existera på ett sätt, så börjar det existera på ett annat. 

Samma skäl visar faktiskt att ett släkte, som är essentiellt eller substantiellt skilt från ett annat, inte kan förändras till ett annat, liksom en individ inte kan förändras till en annan. För tingens släkten är inget annat än individer sammanfattade eller inbegripna under en allmänföreställning i medvetandet eller under ett gemensamt talesätt: Liksom människa, såtillvida som det är fråga om ett släkte, under sig innefattar alla individuella människor, och häst är ett släkte som omfattar varje individuell häst. 

Om nu en människa inte kan förändras till en annan människa, så kan den här mannen inte förändras till en annan individ av ett annat släkte. Till exempel: Om Alexander inte kan förändras till Darius kan han inte heller förändras till sin egen häst Bucephalus. - - -
 

4. För att få veta hur långt dessa tingens mutationer kan sträcka sig måste vi undersöka hur många släkten av ting det finns som till sub- stans eller essens skiljer sig från varandra, och om vi noggrant utfors- kar detta skall vi, som tidigare nämnts, endast finna tre, nämligen Gud, Kristus och alla skapade ting, och att dessa tre med avseende på essensen verkligen skiljer sig åt från varandra har redan visats. 

Det kan vidare inte anföras något skäl för att det skulle finnas något fjärde slags väsen, skilt från de andra tre, ja, ett fjärde slags väsen tycks helt överflödigt. Och eftersom alla fenomen i hela universum beträffande sina egentliga och ursprungliga orsaker tillräckligt kan innefattas i dessa tre tidigare nämnda, är det inte nödvändigt att anta något ytterligare väsen, enligt regeln (som, om den rätt förstås, är helt sann och säker): 

Entiteter bör inte mångfaldigas utan nödvändighet. 

Ty de tre tidigare nämnda tar ju bort alla de specifika skillnader hos substanser som det är möjligt för oss att fatta med vårt förstånd och alltså är den vida och oändliga möjligheten av ting uttömd genom dessa enbart. Hur kan det då finnas utrymme eller plats för ett fjärde, femte, sjätte eller sjunde väsen? - - - Likaså är det skapade eller hela skapelsen enbart en enda substans eller essens vad beträffar släktet, fastän den innefattar många individer, vilka placeras i underordnade släkten och i själva verket till sättet men inte till substansen eller essensen skiljer sig från varandra. - - -
 
 

ii. Låt oss nu alltså undersöka hur varje skapat ting är sammansatt och hur delarna i sammansättningen kan omvandlas till varandra eftersom de ursprungligen har samma essens eller väsen. 

I varje synlig varelse finns det kropp och själ -  principium magis activum & magis passivum eller en mer aktiv och en mer passiv princip, vilka lämpligen kan kallas manlig och kvinnlig på grund av det analoga förhållandet mellan man och hustru. 

Liksom det vanliga avlandet av människor ju fordrar att manligt och kvinnligt sammanförs och samarbetar så fordrar också vilket avlande och framskapande som helst att de två principerna själ och kropp förenas och fungerar på ett riktigt sätt. Men själen är ett öga eller ljus, som skådar sin egen bild och kroppen är en skymning eller ett mörker som tar emot denna bild när själen ser in i den, som då man ser sig själv i en spegel. 

Ty givetvis kan en person inte skåda sig själv i den genomskinliga luften och inte heller i en nästan genomskinlig kropp, eftersom återkastandet av en bild kräver en viss ogenomskinlighet eller ett visst mörker, vilket vi kallar kropp. Men att vara kroppsligt är ändå inte en essentiell egenskap hos ett ting, liksom det inte heller är en egenskap hos ett ting att vara mörkt, för inget är så mörkt att det inte kan göras ljust. - - -
 

Kapitel vii

i. Att varje kropp kan förvandlas till själ och en själ till kropp, eftersom distinktionen mellan kropp och själ bara är i modus, inte i essens. Skälet till detta hämtas, för det första, från den ovan nämnda tingens ordning, vilken bara består i tre. - - - 2. Det andra skälet härleds ur de gudomliga attributen, av vilka vissa kan förmedlas till Guds skapel- ser. 3. Det tredje skälet härleds ur den kärlek som själarna har till sina kroppar. 4. Att genomtränglighet och odelbarhet med rätta kan till- skrivas kroppar lika väl som själar och att ogenomtränglighet och del- barhet är lika Pårenligt med själar som med kroppar, ty skillnaden är gradvis och inte essentiell. Att ingen varelse eller skapad själ intrinsi- kalt kan ingå i någon varelse, eftersom intrinsikal närvaro endast till- kommer Gud och Kristus och att det filosofiska antagandet att skapa- de själar intrinsikalt ingår i kroppar därför bara är en skolastisk fik- tion. (Intrinsikal närvaro eller genomträngning innebär att en homo- gen substans tränger in i en annan substans av samma dimension utan att det sker någon ökning till omfanget eller kvantiteten, ö. a.) - - -
i. Det första skälet är det från den tidigare nämnda tingens ordning,
142
ANNE CONWAY
som jag redan bevisat bara vara tre, nämligen Gud, det högsta eller mest överlägsna, Kristus, mediet eller mediet, och det skapade, det lägsta i ordningen. Som ovan visats är detta skapade till sin natur eller sitt väsen endast en essens eller substans, så att det endast skiljer sig åt secundum modos existendi eller enligt sättet att existera, bland vilka ett är kroppslighet, varav det även finns många grader, så att ett ting kan mer eller mindre närma sig eller avlägsna sig från en kropps eller en själs tillstånd och villkor. Men eftersom (av dessa två) det själsliga en- ligt tingens naturliga ordning är bättre och eftersom ett skapat ting blir mer själsligt (åtminstone om det inte på något annat sätt försäm- ras) ju mer det närmar sig Gud, som har högsta grad av själslighet, så kan en kropp alltid bli mer och mer själslig ad infinitum då ju Gud, som är den främsta och högsta anden, är oändlig och varken är eller kan vara delaktig i den minsta kroppslighet. Alltså är en varelses natur, såvida den inte försämras, sådan att den alltid strävar efter att mer och mer likna Gud. Men eftersom det inte finns något existerande som i alla avseenden är Guds motsats, (dvs. det finns inget existerande, som är oändligt och oföränderligt ont, såsom Gud är oändligt och oförän- derligt god; inget oändligt mörkt, såsom Gud är oändligt ljus; inte heller någonting oändligt kroppsligt, som inte har något av ande, så- som Gud är oändligt andlig och inte har något av kropp), är det alltså tydligt att inget skapat kan bli mer och mer kroppsligt ad infinitum och inget kan bli oändligt mörkare fastän det kan bli oändligt ljusare. Av samma skäl kan inget bli ont ad infinitum, fastän det kan bli mer och mer gott ad infinitum. Således finns det faktiskt i tingens natur gränser eller hinder för ont men inte för gott. - - -
2. Det andra skälet till att skapade själar kan omvandlas till kroppar och kroppar till själar skall jag härleda genom att allvarligt och nog- grant betrakta de gudomliga attributen, utifrån vilka sanningen i allt kan fastställas, som från en lärobok. För om vi beaktar att Gud är oändligt god och förmedlar sin godhet på oändligt många sätt till ska- pelsen, så att det inte finns något skapat ting som inte tar emot något av hans godhet och det i mycket stort mått; och om vi beaktar att Guds godhet är en levande godhet, som i sig har liv, makt, kärlek och
143
 

KVINNLIGA FILOSOFER
kunskan, som han förmedlar till ska elsen, hur skulle det kunna in-
r                                 p
träffa att ett dött ting, något som bara är kropp eller materia, kom från honom eller skapades av honom, vilket ju antas av dem som menar att materia är helt omöjligt att omvandla till någon grad av liv eller med- vetande? - - - Men vi skall driva argumentet lite längre. De gudom- liga attributen indelas vanligen och med rätta i sådana som kan för- medlas och sådana som inte kan förmedlas. De som inte kan r,@rmed- las är att Gud är ett väsen som subsisterar genom sig självt, oberoende, oföränderligt, absolut oändligt och "komligt. De som kan förmed- las är att han är ande, liv, ljus, att han är god, helig, rättvis, vis, osv. Men nu är det inga av dessa f<'jrmedlingsbara attribut som inte är le- vande, ja livet självt. Och eftersom varje skapad varelse har en f'örbin- delse med Gud i vissa av sina attribut, så undrar jag nu i vilka attribut död materia eller en kropp, som för alltid är oförmögen till liv och Pör- nimmelse, har det? Om man säger att den motsvarar Gud som entitet eller i sin essens, så svarar jag att i Gud finns inget väsentligen dött, som han består av eller i vilket han kan vara delaktig. Varifrån skall materia då få sin döda essens? Dessutom är ett tings individualitet el- ler existens egentligen inte ett attribut hos tinget, utan ett attribut är egentligen tale quid eller något som prediceras eller fastställs om den- na existens. Men vilka attribut eller förmågor kan tillskrivas död mate- ria som på analogt sätt motsvarar Guds? Om vi noggrant undersöker det skall vi inte finna några alls, ty alla hans attribut är levande, ja livet självt. Dessutom, eftersom Guds skapade ting, i egenskap av skapade ting, nödvändigtvis i vissa avseenden bör likna sin skapare, undrar jag på vad sätt död materia liknar Gud? Om de igen säger till blotta enti- teten, så svarar jag att det inte finns något sådant hos Gud eller hans skapelser. Och då är detta blott non ens, eller intet. Men beträffande materiens andra attribut, dvs. ogenomtränglighet, form och rörlighet, tillkommer naturligtvis inga av dem Gud, och de hör sålunda inte till de attribut som han kan förmedla, utan de är snarare väsentliga skill- nader eller olikhetsattribut, genom vilka skapelsen som sådan skiljer sig från Gud. Eftersom även föränderlighet tillhör dessa differentie- rande attribut, kan man alltså inte säga att föränderlighet hör till Guds Pörmedlingsbara attribut utan det tillhör bara de attribut genom vilka
144
ANNE CONWAY
de skapade tingen skiljer sig från honom. Eftersom vi således inser att död materia inte liknar något av Guds förmedlingsbara attribut, mås- te vi dra slutsatsen att detta blott är non ens eller ingenting, en falsk fiktion eller chimär och alltså något omöjligt. - - -
3. Mitt tredje skäl härleds ur den stora kärlek och det starka begär som andarna eller själarna har till kropparna och särskilt till dem med vilka de är förenade och i vilka de har sin boning. Men nu består grunden till all kärlek eller allt begär varigenom ett ting dras till ett annat, antingen i att det är av samma natur och substans, liknar det, eventuellt bådadera, eller i att det ena får sin existens från den andra. Ett exempel på det se- nare är alla levande varelsers avlande av ungar och på samma sätt förhål- ler det sig med människorna, vilka älskar sin avkomma. - - - Men för- utom kärleken till individer finns det hos alla skapade varelser en slags universell kärlek som överbryggar den stora splittring som uppstått, en kärlek som förvisso måste ha sitt ursprung i en och samma sak, n"i- gen att alla varelser i sin första substans och essens var ett och samma ting som om de vore delar eller lemmar av en kropp. - - -
4. Men, för det andra, hur kan de bevisa att ogenomtränglighet är ett essentiella attribut hos kroppen eller att genomtränglighet är ett essen- tiellt attribut hos själen? VarPör kan inte det kroppsliga vara mer eller mindre ogenomträngligt och det själsliga mer eller mindre genom- trängligt, något som kan inträffa och faktiskt även inträffar när det gäller alla andra attribut? En kropp kan ju nämligen vara mer eller mindre tung eller lätt, förtätad eller Pörtunnad, fast eller flytande, varm eller kall. Varför kan den då inte vara mer eller mindre genom~ tränglig eller ogenomtränglig? Om man säger att en kropp under alla de förändringar @om vi ständigt iakttar förblir ogenomtränglig, såsom järnet ändå fortfarande är ogenomträngligt när det värms till att bli glödhett, svarar jag: Jag går med på att det kan förbli ogenomträngligt för en annan-kropp av samma tjocklek, men det kan ändå genom- trängas och genomträngas helt av en finare kropp, t. ex. av elden som kommit in i det, genomtränga alla dess delar och genom vilken det gjorts så mjukt och börjar att helt smältas ner, om hettan ökar ... ; men
145
 

KVINNLIGA FILOSOFER
två kroppar av samma tjocklek kan inte genomtränga varandra. Det- samma kan sägas om själar, som har grader av mer eller mindre tjock- lek på samma sätt som kroppar har. - - - Man bör vidare lägga märke till att fastän vi vanligen talar om människans själ i singularis, som om den bara var ett enda ting, så är ändå denna själ en sorts sammanställ- ning av flera, ja ouppräkneliga själar, liksom kroppen är en samman- ställning av flera kroppar och det finns en viss ordning och ledning i alla delarna, och detta gäller ännu mer om själen, vilken är en stor armé av själar som har olika uppgifter under en ledande själ. Alltså vi- sar det sig att ogenomtränglighet och odelbarhet varken är väsentliga attribut hos kroppen eller hos själen, Pör i en mening överensstämmer de i båda, i en annan mening i ingendera. - - -
Kapitel viii
i. För att bevisa att själ och kropp inte skiljer sig åt essentiella utan gradvis, skall jag hämta mitt fjärde argument från den nära förbindel- se eller Pörening som föreligger mellan kroppar och själar och genom vilken själarna har makt över de kroppar med vilka de är förenade, så att de förflyttar dem från en plats till en annan och använder dem som instrument i olika verksamheter. För om själ och kropp är så motsatta varandra att det själsliga bara är liv eller en levande och Pörnimmande substans, medan det kroppsliga är ett slags enbart död massa; det själs- liga genomträngligt och odelbart, medan det kroppsliga ogenom- trängligt och delbart, egenskaper som alla är motsatta: Vad (i hela fri- den) är det då som förbinder eller Pdrenar dem? Eller, vilka är de band eller kedjor genom vilka de får en sådan stark förbindelse och detta för så lång tidrymd? Dessutom, när anden eller själen skils från kroppen, så att den inte längre har den förmåga att styra den som den tidigare hade, vad är orsaken till detta särskiljandes Om man säger att den livs- förbindelse själen har till kroppen är orsaken till nämnda förening och att eftersom kroppen förstörts så upphör denna livsförbindelse, svarar jag att vi först måste undersöka vari denna livsf'örbindelse består. Om de nämligen inte kan tala om Pör oss vari den består, leker de bara med
146
ANNE CONWAY
tomma ord, som avger ljud men saknar mening. Enligt den innebörd de lägger in i kropp och själ finns det givetvis ingen förbindelse alls mellan dessa, ty en kropp är alltid ett dött ting, tomt på liv och @ör- nimmelse både när själen finns i den och när själen lämnat den. Alltså finns det inte någon Pörbindelse alls mellan dessa eller om det finns någon Pörbindelse så förblir den naturligtvis densamma både när kroppen är vid hälsa som när den gått under. Om de förnekar detta och hävdar att själen kräver en organiserad kropp, genom vilken den utpör de yttre sinnesorganens livsoperationer, förflyttar och transpor- terar kroppen från en plats till en annan, kroppsliga funktioner som upphör då kroppen @örstörs, så är det klart att detta aldrig kan vara en bättre lösning på svårigheten. Ty varför behöver själen en så organise- rad kropp? Varför behöver den t. ex. ett kroppsligt öga så underbart format och ordnat att jag kan se med det? Varför behöver den kropps- ligt ljus för att se kroppsliga föremål? Eller varför är det nödvändigt att bilden av föremålet sänds till själen genom ögat för att den skall kunna se det? Om den inte var något annat än själ och på intet sätt kroppslig, varför behöver den så många kroppsliga organ, så väldigt olika dess egen natur? Hur kan dessutom själen förflytta kroppen eller någon av lemmarna, om själen (som dessa påstår) är av en sådan natur att ingen kroppsdel på minsta sätt kan bjuda motstånd mot den, då ju en kropp brukar bjuda motstånd mot en annan, när den förflyttas av den i kraft av sin ogenomtränglighet? - - -
2. ... dessutom, varför är anden eller själen så känslig rör kroppsliga smärtor? Ty om den, då den är förenad med kroppen, inte har något av kroppslighet eller kroppslig natur, varför lider den och skadas då krop- pen, som är av en helt annan natur, skadas? Ty om vi antar att själen så lätt kan genomtränga kroppen, hur kan något kroppsligt ting skada den? Om de säger att endast .kroppen, men inte själen, känner smärtan så strider det mot deras egna principer, ty de hävdar att kroppen var- ken har liv eller förnimmelse. Men om vi antar att själen är av en och samma substans som kroppen, även om den har många grader mer av liv och andlighet, liksom av snabbhet i rörelse och genomtränglighet, och andra Wkomligheter, då försvinner alla de tidigare svårigheterna
147
 
 


Attention Bookworms:
Before buying books online, be sure to check out the Amazon Coupons so you get the best deal.
Site Copyright © 2000-2003 Jalic LLC. All rights reserved. | Privacy PolicyAdvertise HereContact
Like many other tag heuer replica uk Japanese companies, Citizen has no problem rolex replica sale offering a broad spectrum of products at fake tag heuer various prices ¨C something which fake rolex Western consumers still havenĄ¯t quite rolex replica figured out how to adopt. It is replica watches sale for the same reason that when Toyota and Honda wanted to sell high-end cars in America, they needed to label them under the fake watches online new brands Lexus and Acura.