Gud som historisk processLiberala teologer har under senare delen av 1800-talet och hela 1900-talet sökt efter en definition av Gud och det gudomliga som kunnat passa ihop med evolutionsteorin och även den nya fysiken. En teori om Gud som både ger människor en formulering av deras andliga sökande och tillfredsställer de rationella krave på vetenskaplighet.

[1. Reflektion och värdering: anser du att talet om Gud blir mer meningsfullt om det stämmer överens med modern vetenskap?]

Redan Georg Friedrich Hegel hade en sådan filosofisk teori. Enligt Hegel ser vi Gud i de historiska händelser som faktiskt äger rum. Dessa händelser kan förstås som världsandens verksamhet - vilket på teologiskt språk är den heliga anden.

De frågor som Darwin och andra naturalister ställde hade ställts många sekler tidigare och var inte främmande för upplysningens och romantikens filosofer. Man frågade sig hur vår djuriska natur relaterar till de högre rationella delarna av vår mänskliga natur. I synnerhet gjorde Hegel detta.

[2. Reflektion och värdering: anser du att du inte har någon högre rationell natur? Att du egentligen är ett begränsat djur utan förmåga till egen frihet?]

Hegel knöt an till den grekiska och platonska dialogen - det dialektiska sättet att se på tillvaron, där motsatser ställs mot varandra och får genomgå en konfrontation för att komma vidare till en högre syntes. Så gjorde Sokrates i sitt filosoferande och se ser Hegel den världshistoriska processen: en kamp om åsikter och maktförhållanden som har en inneboende strävan efter frihet.

[3. Reflektion och värdering: anser du att konflikterna på jorden leder till bättre liv för människorna? Att de är led i ett engagemang för frihet?]

För Hegel är en filosofisk dialektik att klargöra relationen mellan det som är finit och det som är infinit. Frihet är ansträngningen att gå bortom det finita, det begränsade, till det infinita, det obegränsade. Detta är filosofins viktigaste uppgift och det är också historiens mening. Inga finita mål räcker för att tillfredsställa människan i hennes historiska utveckling. Om tiderna är hårda kan människor nöja sig med finita former av lycka men kvar finns längtan efter det infinita, det som är genuin frihet.

[4. Reflektion och värdering: anser du att den historiska utvecklingen går framåt? Strävar människor mot det infinita, den högsta möjliga friheten?]

Frihet är grunden för andlighet och gudomlighet enligt Hegel. Att ta del av det infinita genom historiska processer är att nå Gud enligt Hegel. Gud är ingenting bortom naturens och evolutionens verksamhet utan en inneboende del av den. Den som tror på Gud utan att delta i befriande historiska aktiviteter tror bara på en fantasi utan grund i verkligheten.

[5. Reflektion och värdering: anser du att Gud inte ska ha med händelserna på jorden att göra? Att Gud måste vara bortom alla krig och konflikter? Eller är konflikterna meningsfulla?]

I detta ligger för Hegel en paradox: att det finita mänskliga tänkandet och handlandet skulle kunna komma i kontakt med det infinita, det obegränsade, är i sig obegripligt. De krävs en logik som låter det infinita inkludera det finita. Den obegränsade gudomliga historiska processen måste inkludera begränsade biologiska utvecklingsförlopp (evolutionen) och begränsade mänskliga konflikter såsom krig och maktkamper på olika nivåer av mänskligt liv, inte minst inom vetenskap och ekonomi. Denna syn stämmer också väl med Bibelns Gud som tillfogar ont i lika hög grad som gott, som dräper större delen av mänsligheten för att sedan skänka liv och lycka åt vissa utvalda. Konflikt och smärta är en del av den globala ansträngningen för att komma närmare friheten.

[6. Reflektion och värdering: håller du med om att evolutionen och den historiska maktkampen hör till den verklighet vi lever i? Eller är krig och konflikter tråkiga misstag, något som Gud inte gillar?]

Den filosofiska dialektiken klargör enligt Hegel paradoxerna i de politiska och historiska förloppen. Detta gäller också på det personliga planet: lidandena i att vara en begränsad ofri människa är meningsfulla genom kampen för befrielse, för att bli sin egen självbestämmande varelse. Detta är Guds vilja genomförd på det personliga planet. Den tyske filosofen Nietzsche skulle senare ta upp detta tema i sina tankar på nödvändigheten av en "übermensch", en övermänniska som tar sig ur samhällets och moralens begränsningar av friheten. Också marxismen har försökt bygga på den helgelska dialektiken i sin klasskamp.

[7. Reflektion och värdering: anser du att människans lidanden har ett mening i det stora förloppet av världshistorien? Behövs en övermänniska för att göra sig fri från de sociala begränsningarna?]

Hegel kritiserar hårt de gängse uppfattningarna av Gud. Dessa är djupt självmotsägande menar han, och därför blir de inte trovärdiga. Man kan inte tänka sig Gud som en varelse, en person, eller en förstorad form av en människa, eftersom det är en begränsad form av tillvaro. Guds primära kvalitet är det obegränsade, det infinita. Det är det som avses med termer som "allvetande" och "allestädes närvarande" och "absolut". Då är det fullständigt meningslöst att föreställa sig Gud som en begränsad varelse eller person. Gud kan inte vara en varelse eftersom det då måste finnas andra varelser vid sidan av Gud och därmed försvinner det som skulle vara Gud - det infinita.

[8. Reflektion och värdering: instämmer du i Hegels kritik av konventionell religion? Har kyrkorna en ohållbar definition av Gud?]

Därmed kritiserar Hegel själva föreställningen att Gud på något enda sätt skulle likna oss människor. En sådan likhet skulle utesluta den infinita karaktär som utgör själva det fria och gudomliga. Vi skulle då inte attraheras av Gud eftersom vi som människor alltid söker det fullständigt fria, det fullständigt öppna och fascinerande. Det skulle bli en tråkig Gud som mänskligheten snart överger, trots de maktstrukturer som försöker hålla tron vid liv.

[9. Reflektion och värdering: anser du att Gud liknar oss människor? Eller att Gud är en mäktig människa som blivit Gud (såsom mormonerna tänker det sig)?]

Vad är då Gud om det inte handlar om en varelse av något slag? Gud är enligt Hegel en process som leder till allt större självbestämmelse, allt större frihet att vara sig själv i full frihet. Denna rörelse mot självbestämmande finns i universum som helhet, i varje livsform, i varje biologisk verklighet, i varje social och historisk process som vi ser äga rum.

[10. Reflektion och värdering: anser du att allt i evoutionen rör sig mot en större frihet, en större självbestämmande verksamhet? Först mineral, sedan växter, sedan organismer osv.]

Detta betyder att vi deltar "i Gud" om vi arbetar på vår befrielse, vår frihet och vårt självbestämmande. Vi rör oss mot det infinita genom att genom kamp och konflikt använda finita medel - vår kropp, vårt tänkande, vår teknologi, vår konstnärliga verksamhet, vår intelligens, våra sociala relationer. Att dyrka Gud som en separat varelse är inte att göra Guds vilja utan att ägna sig åt fantasier som inte befriar någon.

[11. Reflektion och värdering: anser du att det är en sympatisk föreställning om Gud och det gudomliga som Hegel här för fram?]

På 1600-talet var den nederländske filosofen Baruch Spinona verksam. Han talade om "Deus sive nature" - Gud eller Naturen - och menade att naturen i sin bredaste betydelse är detsamma som Gud.  Kan man säga att Hegels syn ligger nära denna uppfattning? Nej, därför att Hegel talar om en process där de finita går bortom sig själv i riktning mot det infinita. Därmed kan inte den finita naturen vara detsamma som infinit Gud. Materien, biologin, människan är alla finita processer, begränsade av en rad olika faktorer. Gud är själva processen att befrias, att nå ett tillstånd av icke-begränsning, av verkligt självbestämmande.

[12. Reflektion och värdering: anser du att Spinoza har en poäng? Att naturen, miljön, universum med allt som finns i det, är detsamma som Gud? Vilka konsekvenser kan en sådan uppfattning få i kontakten med naturen och miljön?]

En annan sida av saken är enligt Hegel termen verklighet. Alla finita processer är verkliga endast i sin process hän mot det fria och infinita. Det betyder att en sten, som inte utvecklar sig särskilt mycket, är mindre verklig än ett djur som utvecklar en viss självständighet. En människa som söker frihet är därmed verkligare än en människa som passivt låter sig förslavas av inre eller yttre krafter. För Hegel är detta viktigt för tron på Gud. En livsform som förverkligar sig och gör sig fri, står närmare Gud, som är den yttersta friheten, än en livsform som bestäms av andra, yttre faktorer.

[13. Reflektion och värdering: anser du att ett djur står högre upp på verklighetsskalan än en växt? Att ju friare livsformen är ju verkligare är den? Kan du se Gud som den yttersta friheten?]

En människa är alltså ständigt i en föränderlig utveckling. Ibland är vi verkligare än vid andra tidpunkter. När vi följer andras order, eller gör "som man förväntas göra" är vi mer ofria. När vi stannar till och reflekterar över oss själva är vi verkligare och sannare mot oss själva. Många av dessa tankar från Hegel har vunnit gillande under det sena 1900-talet och 2000-talet. Den existentialistiska rörelse på 1960-talet hämtade inspiration från det hegelska frihetsprojektet och tolkade Gud i ett revolutionärt sammanhang.

[14. Reflektion och värdering: anser du att Hegel har rätt kring förverkligande?]

På det personliga planet är vi verkligare när vi själva avgör vad vi vill tro på. Vi följer Guds vilja mer när vi är självbestämmande än när vi följer vad andra anser att vi bör tro på. Religionernas missioniver blir här närmast absurd eftersom den leder oss bort från Gud snarare än motsatsen. Med all rätt, menar Hegel, måste vi avvisa de vanligaste trosuppfattningarna, olika former av fundamentalism och alla propagandister som entusiastiskt försöker pådyvla oss sin tro eller sin livsstil.

[15. Reflektion och värdering: anser du att mission inte rimmar med en rationell uppfattning om Gud som engagemanget för frihet? Eller gjorde de tidiga missionärerna rätt som ville skänka frihet åt vad de betraktade som ofria hedniska trossystem?]

Samtidigt är det uppenbart att historiska processer nästan alltid styrs av starka känslomässiga lidelser där massan följer den starka propagandan, än i den ena riktningen, än i den andra. Detta är inte en meningslös slump, säger Hegel, utan den verkliga historiska utvecklingen mot allt större befrielse och självbestämmande. Denna utveckling tar den tid som behövs och ingen genväg finns. Bibeln är full av bakslag och återvändsgränder för Guds folk. Det finns ingen genväg till Guds rike.

[16. Reflektion och värdering: anser du att historien styrs av mänskliga konflikter - och att det måste vara så? Håller du med om att Bibeln också skildrar detta och att Gud är en kraft som engagerar sig i denna konfliktfyllda historia?]

Att inte endast vara formad av omständigheterna i ens omgivning utan bestämma sig själv i en allt större frihet, är enligt den hegelska dialektiken att fullfölja den gudomliga verksamheten, ett engagemang för en rationellt bestämd frihet. Genom detta engagemang blir Gud både immanent - något som formar händelserna i världen - och transcendent - något som i sin frihet går utöver världen och är det infinita. Hegel försöker här undgå den kritik som gör gällande att han endast talar om en inom-världslig gud.

[17. Reflektion och värdering: anser du att kampem för frihet genom konflikter är meningsfull? Och att detta engagemang kan definieras som gudomligt värdefull?]

Gud är alltså vår självbestämning, vår frihet, och på så sätt i världen. Men genom att vår självbestämning tar oss ut ur det finita blir Gud också större än världen. Den klassiska indelningen av transcendens och immanens suddas därmed ut i Hegels filosofi.

Att tala om en Gud som både är vårt engagemang och en frihet bortom all begränsning, är både svårt och viktigt, menar Hegel. Att tala om det obeskrivbara och paradoxala är dock något vi ser hos en rad mystiker och religiösa poeter geom tiderna. Vad Hegel försökte var en rationell behandling som kunde tillämpas direkt på den konkreta historia som i tiden utspelar sig på jorden och som många filosofer tycks vilja bortse från. Karl Marx menade sig ha fått en lärdom av Hegel: filosofin ska inte beskriva utan förändra världen!

[18. Reflektion och värdering: Anser du att Marx har rätt - att filosofin bör förändra världen?](Efter Alan Saunders, intervju med Robert Wallace, ABC Radio National)