OM filosoferna: Platon 


Accueil | News | Photos | Fonds d'écran | Forum | Contact

 Recherche

(en construction)


 News

Thib, notre reporter, nous raconte en image son merveilleux voyage en Égypte.

----------------------

Nenex, notre second reporter, nous dévoile quelques photos de ses vacances dans le Languedoc Roussillon.

----------------------

Vous aussi, envoyez-nous vos photos ici


 Photos

Egypte

Languedoc
 

 Fonds d'écran

Egypte

Languedoc
 

 Vidéos
Plongée
 

 Jeux en ligne

Trankila **

Poulagachallenge ***
Spiele ****

 Contacts

Nex (Webmaster)

Fiche des membres

 Presse

 

De nombreux communiqués de presse nous parviennent chaque mois, avec des offres très alléchantes, grâce à Hémisphère Sud.
 

 

PLATON

Vare sig Platon var ett annat slags filosof än Sokrates eller ej, så var
han i alla fall en annan sorts person, socialt sett. Han föddes cirka
427 f.Kr. i en välbärgad familj. Sannolikt hade han ingen avsikt att
bli filosof förrän han blev påverkad av Sokrates. Vid Sokrates' död,
då Platon var ungefär 28 år, lämnade han Athen (kanske av politiska
skäl) och for till Megara, där han troligen kom under inflytande av
Eukleides, ledaren för den megariska filosofiskolan, en sorts avlägg-
are till eleaterna. Slutligen for han till Sicilien på inbjudan av Dion,
svåger till Dionysios I, tyrannen i Syrakusa, för att åtaga sig uppfost-
ran av Dionysios' son, som senare skulle bli Dionysios II. Det är frest-
ande att se detta som ett försök att förverkliga rekommendationen i
Staten att frambringa en filosof-kung. Men hur det än var med detta,
så blev han osams med Dionysios I och måste återvända till Athen.
En historia som cirkulerade i antiken var att han skulle ha blivit såld
som slav av Dionysios och att hans vänner hade fått rädda honom;
det sades till och med att de pengar som hade samlats in för lösen-
summan till slut hade bidragit till att grunda hans filosofiska skola,
Akademien. Vare sig detta är sant eller ej, så öppnade Platon sin skola
när han kom tillbaka till Athen, i en dunge nordväst om staden som
kallades Akademeia. När Dionysios I dog och hans son blev tyrann
övertalade Dion Platon att återvända till Syrakusa vid två tillfällen.
Det var inbördeskrig där, och Dion lyckades för ett tag att driva bort
Dionysios, men bara för att själv bli dödad. Det fanns utan tvekan en
nära relation mellan Platon och Dion, och tretton platonska brev, av
vilka de flestas äkthet då och då har ifrågasatts, har att göra med de
sicilianska händelserna.

Det längsta brevet, det sjunde, som mycket väl kan vara äkta, talar
ganska nedsättande om Dionysios IIa talanger som filosof och om
en föreläsning som han gav om filosofiska frågor. Platon nedvärderar
i själva verket ofta läroböcker i filosofi och filosofi i skriftlig form. Detsjunde brevet talar om att filosofi bäst bedrivs genom att filosofer
lever tillsammans så att en låga som upptänds i en själ kan överföras
till andra. Var det så Akademien drevs? Det vet vi inte. En filosofisk
skola vid denna tid var förmodligen föga mer än ett slags sällskap,
en samling hängivna människor, samlade kring några få byggnader,
kanske med ett tempel åt muserna. Det sägs att det över dörren till
Akademien stod "Här får ingen träda in som inte har studerat geo-
metri". Det fanns framstående matematiker knutna till Akademien,
särskilt Eudoxos; och det har sagts att det huvudsakligen var mate-
matik som studerades där, snarare än filosofi. Detta verkar otroligt,
men Platons egen position vid Akademien och hans relation till de
andra förblir en smula oklar. Aristoteles var medlem i Akademien i
tjugo år. Men när Platon dog gick egendomen till hans systerson
Speusippos, och sedan till Xenokrates, och så vidare så länge Akade-
mien fanns kvar, vilket den gjorde, i en eller annan form, i århund-
raden.

Under tiden mellan sina resor och verksamheten vid Akademien
skrev Platon dialoger. Några av dem som bevarats under hans namn
är förmodligen falska, men det stora flertalet är hans egna. Trots sin
misstro mot skriven filosofi, kan Platon ha börjat skriva dem som ett
försök att bevara något av andan i Sokrates' filosofi, även om det är
mycket tveksamt om de är avsedda som historiska dokument. När
Platons åsikter utvecklades och förändrades blev Sokrates alltmer
osannolik som förgrundsgestalt i diskussionerna och som förespråk-
are för de åsikter som förs fram. I några av de sena dialogerna upp-
hör Sokrates att vara förgrundsgestalt - till exempel i Solisten och
Statsmannen (de båda första, har det sagts, av en trilogi, som skulle
fullbordas av Filosofen, som emellertid av någon anledning aldrig blev
skriven); och i Lagarna. Detta sista arbete, som också är det längsta
och minst lästa, säges fortfarande ha varit på vax (dvs. skrivet på vax-
tavlor med ett skrivstift, men ännu inte överfört till papyrus) då Pla-
ton dog, och är därför förmodligen det sista verk han skrev. I de
senare dialogerna bryr han sig också mindre om litterär stil och dra-
matisk komposition än i de tidigare.

Vi har redan berört några av de tidigare dialogerna i samband
med Sokrates. De små sokratiska dialogerna diskuterar olika dygder,
eller i lons fall, konstens natur. Protagoras och Gorgias är större och
handlar om Sokrates' relation till sofisterna och hans undervisning i
dygder. Särskilt Protagoras innehåller fantastiska personteckningar
av Sokrates och av vissa sofister. Alla dessa dialoger kan förmodas

nhN~~YYW~WIIIIIII~~VV~~VV~NHii:

vara mer eller mindre sokratiska. Men så småningom börjar åsikter
som i allt väsentligt är Platons egna att dyka upp. Enligt min mening
kommer något tydligt platonskt fram för första gången i Menon, som
vi återkommer till. Efter den kommer Faidon, skenbarligen en redo-
görelse för Sokrates' sista dag, men en dialog i vilken Sokrates får stå
för åsikter som det är mera rimligt att betrakta som Platons egna. Vid
ungefär samma tid kommer Gästabudet, historien om en fest vid vil-
ken deltagarna, till sist Sokrates, talar om kärleken; ännu en gång
innehåller den fantastiska porträtt av deltagarna och ett underbart
avslutningstal av Sokrates, som till slut lyckas dricka de andra under
bordet. Staten betraktas allmänt och riktigt som den mogne Platons
huvudverk. Efter den kommer en grupp kritiska dialoger, där Platon
verkar se tillbaka och kanske allvarligt kritiserar sina tidigare åsikter
-Parntenides, Theaitetos, Solisten, Statsmannen och Filebos (där det i den
sista finns vinkar, lagda i Sokrates' mun, om obskyra metafysiska åsik-
ter, som även Aristoteles tillskriver Platon). Placeringen av en eller
ett par andra dialoger är omtvistad, särskilt Timnios, som innehåller
Platons kosmologi och som under tidig medeltid troddes vara 'Pla-
tons filosofi' och därför sen. Den utspelar sig omedelbart efter Staten,
och det finns mycket som talar för att datera den då.

Menon och Faidon

Menon börjar som om den skulle vara en fortsättning på diskussionen
i Protagoras och Gorgias om huruvida dygd kan läras ut, men efter ett
par 'sokratiska' drag nämner Menon ett dilemma (som kallas 'sofis-
tiskt' av Sokrates, men som behandlas seriöst trots det) som gäller
hur man kan ställa en sådan fråga överhuvudtaget. För antingen vet
man redan svaret, och då kan det inte vara tal om att lära sig något,
eller så vet man inte, och då vet man inte vad man skall leta efter.
Dilemmat hänger på att man accepterar tesen att man med avseende
på en sak, vilken som helst, antingen vet eller inte vet, och detta åbe-
ropas igen i ett annat sammanhang och med ett annat syfte i Theaite-
tos. Det är ett dilemma som verkar rimligt, men som inte tar hänsyn
till att man kan veta saker om någonting i en viss utsträckning, utan
att veta andra saker eller utan att veta dem fullt ut. Att godta dilem-
mat, skulle man kunna hävda, är att ha en viss syn på kunskapen -
att kunskap innebär att ha ett visst föremål i medvetandet -men det
är en sak man tvistar om. I vart fall svarar Sokrates inte så, utan istället hänvisar han till en lära som omfattas av präster och poeter
om att själen är odödlig, att den har levt otaliga liv och lärt såg allt.
Men när den återföds så glömmer den och behöver påminnas om
det den en gång visste. Detta är den första av en serie betydelsefulla
platonska teser - tesen om återerinring, att kunskap är att ätererinra
sig vad man en gång visste, och att inlärning i verkligheten är sådan
återerinring.

Det är i själva verket en självmotsägande tes, eftersom den ger
upphov till en oändlig regress -om all kunskap är återerinring kan
det inte finnas någon första kunskap. Detta är emellertid inte något
som Platon visar att han inser. Även som lösning till dilemmat upp-
visar tesen vissa egendomligheter, eftersom den faktiskt innebär att
vi egentligen aldrig lär oss något, utan bara erinrar oss vad vi redan
omedvetet vet. Tesen förekommer bara två gånger till i uttalad form
- i Faidon, där det sägs att vi erinrar oss vad Platon kallar 'former',
ett begrepp som vi återkommer till, och i Faidros, där den görs till
förklaring av effekterna av konstnärlig medvetenhet. I Menon ger
Sokrates ett slags bevis för tesen genom att han låter en pojke komma
på lösningen till ett geometriskt problem: hur lång är sidan i en kvad-
rat med dubbelt så stor area som en given kvadrat? Han gör detta
genom att använda en teknik med frågor och svar och genom att, i
ett visst läge, hänvisa till en konstruktion som lagts till ett diagram
som ritats på marken. Detta leder pojken till insikten att den längd
som efterfrågas är diagonalen i den ursprungliga kvadraten. Sokra-
tes hävdar, vilket har bemötts skeptiskt av en hel hord kommenta-
torer, att han inte har lärt pojken något, utan bara dragit ur honom
det han redan visste. Till slut sägs att pojken bara har sann tro, efter-
som han är som någon som just väckts ur sömnen; men den sanna
tron kan bli kunskap genom att samma procedur upprepas.

Exemplet stöder i själva verket Sokrates' tes i hög grad, eftersom
den som har en smula kunskap om matematik (vilket det är klart att
pojken har) rimligen kan räkna ut svaret, åtminstone med litet hjälp.
Så fungerar matematisk kunskap; den är vad en senare generation
filosofer kallade a priori. På grund av detta har vissa kommentatorer
sagt att Platon lägger fram en åsikt om sådan a priori-kunskap - att
han hävdar att den innebär någon sorts medfödd kunskap eller i vart
fall något som fungerar på samma sätt. Som Sokrates presenterar
tesen från början sägs det emellertid att själen har fått veta allting,
och att om någon erinrar sig något stycke kunskap, så kan han, med
beslutsamhet, få fram resten också. Här finns en viss konflikt mellantvå aspekter av Platons sätt att presentera saken. Vid det geometriska
exemplets slut återvänder diskussionen till det uttalade ämnet för
dialogen - dygdens lärbarhet. Sokrates åberopar för första gången
begreppet hypotes, och säger att under hypotesen att dygd är kunskap
piåste den gå att lära ut. Sedan argumenterar han för att den är kun-


'° 1kap, eftersom den beror på praktisk klokhet. Efter allt detta kastar
ban emellertid tvivel på hypotesen av det empiriska skälet att man
Inte tycks kunna lära ut dygd.

Sokrates säger sedan att det i själva verket finns ett substitut för
kunskap - sann tro. Om man vill gå till Larisa, så kommer man dit
om man bara har en sann tro om den rätta vägen, oavsett om man
har kunskap. Problemet med sanna trosförställningar är att de inte
fitstnar i folks medvetanden, utan behöver knytas fast genom 'för-
nuftets beräkning' så att de blir kunskap -och det är det som åter-
erinring innebär. Det är sådan sann tro, och inte kunskap, som präs-
ter-, poeter och statsmän har. I praktiken uppstår dygden därför inte
genom undervisning utan genom något som mer liknar inspiration.
Det finns mycket i samband med detta som har varit föremål för tvis-
ter, i synnerhet vad som menas med 'förnuftets beräkning'. I andra
lammanhang kopplar Platon ihop kunskap med logos, med att förstå
varför, och det kan vara detta han tänker på här. Det är ingalunda
klart att Sokrates själv någonsin skulle ha antytt att sann tro var ett
substitut för kunskap, och det är tveksamt om den allmänna kun-
skapsteoretiska ramen för dialogen är sokratisk. Men en sak är klar
- flaton låter här förstå att sann tro kan förvandlas till kunskap. Vid
tiden för Staten hade han kommit fram till en annan åsikt.

Faidon är i detta avseende en överbryggande dialog och introdu-
cerar för första gången en lära som är helt frånvarande i Menon -
teorin om'former' eller'ideer', som allmänt betraktas som det essen-
tiella hos Platon. Dialogen utger sig för att beskriva, som vi redan
sett, en diskussion mellan Sokrates och två pythagoreer under Sok-
rates' sista dag, och slutar med hans död. Den återberättas av Faidon;
Platon är inte där på grund av, sägs det, en sjukdom. Sokrates säger
att han inte är rädd att dö, eftersom döden är själens frigörelse från
kroppen och de begränsningar som kroppen innebär. Faidon är ett
underbart litterärt verk, och Sokrates' diskussion av döden är på ett
mycket upphöjt plan. Kebes och Simmias uttrycker en viss skepticism
beträffande själens förmåga att överleva döden (en filosofisk skepti-
cism, utan tvivel, eftersom de som goda pythagoreer måste ha accep-
terat läran villigt nog), och Sokrates fortsätter med att ge argumentför själens oförstörbarhet, syftande mot slutsatsen att våra själar finns
i Hades, som han uttrycker det. Argumenten är av mycket olika vär-
de, och det är troligt att Platon insåg detta. Dialogen slutar emellertid
med en 'myt' om vad som händer med själen efter döden - en myt
som med några förändringar vidareutvecklar en parallell myt som
avslutade Gorgias. Myter hos Platon är vad som i Timaios kallas 'san-
nolika berättelser' -framställningar av Platons övertygelser som han
tar till när filosofisk argumentation kommer till korta.

Det första argumentet har läran att allt uppkommer ur sin motsats
som sin premiss och leder till slutsatserna att, precis som de döda
kommer från de levande, så kommer de levande från de döda och
att de döda måste existera som själar i Hades. Det är inget bra argu-
ment, för att uttrycka det milt; det beror på en sammanblandning
mellan olika slags motsatser och underbygger på intet sätt slutsatsen
att de levande och de döda uppstår ur varandra ömsesidigt, och ännu
mindre att våra själar finns i Hades. Det är möjligt att Platon kände
på sig att argumentet var grumligt, för han fortsätter direkt till ett
annat argument. Kebes åberopar läran om återerinring som nu för-
binds med id~läran. Den läran -som ingen egentligen argumenterar
för i dialogerna utan som presenteras som någonting man är överens
om - innebär att, till skillnad från enskilda ting, enskilda vackra ting
och enskilda likheter, för att ta de exempel som ges här, så finns det
något som är vackert självt eller likt självt och som kan identifieras
med absolut skönhet eller absolut likhet. Platon ger oss ingen vink
om hur han kom att tro på existensen av sådana ting, men de flesta
exempel han ger till en början gäller relativa termer - termer som
'vacker' eller 'god', som är relativa i den meningen att frågan huru-
vida något ska kallas vackert eller gott är relativ och beror på den
förebild som åberopas eller basen för jämförelsen. 'Lik' är snarare en
relationell än en relativ term: relativa termer förutsätter en under-
förstådd relation till eller jämförelse med något, medan denna rela-
tion är uttalad för relationella termer. Sannolikt behandlade Platon
båda fallen på samma sätt.

Vi kan bara gissa vad som är källan till denna lära. Det är anmärk-
ningsvärt att de flesta relativa termer kan indelas i par av motsatser
-god/dålig, vacker/ful, och så vidare -och det kan mycket väl hända
att Herakleitos' användning av sådana motsatspar har påverkat Pla-
ton. Men den huvudsakliga källan till läran måste ha varit Sokrates.
Detta är inte att säga att Sokrates själv trodde på sådana absoluta
begrepp. Men Platon kan mycket väl ha ansett att Sokrates' frågor

om olika dygders natur bara kunde besvaras om man postulerade en
absolut måttstock som man kunde åberopa vid enskilda beslut. I Eu-
thyfron kräver Sokrates faktiskt Euthyfron på en måttstock eller ett
schema som man kan åberopa när man ska avgöra vilka ting som är
fromma eller heliga och vilka som inte är det. Men om Sokrates"Vad
är det?'-frågor, betraktade som krav på moralisk ledning, fordrar
sådana måttstockar, så tycks frågans form tyda på att svaret måste ha
karaktär av allmänbegrepp eller abstrakt väsensegenskap. Alltså mås-
te~en ide enligt Platons åsikt vara något som utgör en måttstock och
som också är en abstrakt väsensegenskap eller ett allmänbegrepp -
något som i själva verket återspeglas i många uttryckssätt som Platon
använder för att referera till en ide. Till exempel talar han ibland om
Skönheten och ibland om 'det sköna självt', uttryckssätt som i grek-
iskan ligger närmare varandra än i svenskan. Det finns i själva verket
ingenting som både är skönhetens natur och som kan tillhandahålla
en måttstock för att bedöma förmodade fall av skönhet. Det förelig-
ger faktiskt en logisk motsägelse mellan de båda roller som en id~
måste spela, och det finns vissa skäl att tro att Platon hade insett detta
vid den tid när han började skriva Parmenides. Läran. presenteras
emellertid som en vedertagen åsikt i dialogerna fram till Staten och
Timaios.

Vad gäller argumentet i Faidon argumenterar Platon att, eftersom
grenar och stenar kan betraktas som lika i vissa avseenden men inte
i andra, så är de enligt ideernas måttstock bristfälligt lika och upplevs
som sådana (ett mycket tveksamt påstående). Om detta är rätt inne-
bär det att så snart vi ser något som bristfälligt likt på detta sätt så
förutsätter vi en kunskap om absolut likhet, som vi inte kan ha fått
genom erfarenheten; vi påminns helt enkelt om den genom exemp-
let. Vi måste därför ha haft den kunskapen innan vi föddes och vi
måste därför ha existerat innan vi föddes. Det är mycket som kan
ifrågasättas både i denna kunskapsteori och i det sätt den används,
men, som både Simmias och Kebes påpekar, så visar argumentet i
vart fall inte mer än att själen har haft en preexistens och utesluter
inte möjligheten att den kan upplösas som rök vid döden. Så diskussionen fortsätter med ett annat argument.

Detta bygger på en analogi mellan själar och ideer å ena sidan och
kroppar och enskilda ting å den andra. Ideerna framställs som en-
heter och som oföränderliga i vissa avseenden (iden likhet är alltid
lik). Om därför själen genom en analogi på samma sätt är en och
oföränderlig, så kan den inte delas upp så att den upplöses som rök.Men argumentet hänger på analogins styrka, och Kebes och Simmias
lägger fram konkurrerande analogier som pekar i annan riktning.
Simmias föreslår att själen kan förhålla sig till kroppen som stämning-
en av strängarna på ett instrument till instrumentet; när instrumen-
tet förstörs så gäller detsamma för stämningen. Kebes föreslår en ana-
logi med en människa och de kläder hon bär. Precis som människan,
efter att ha slitit ut olika kläder, kan slita ut sig själv, så kan själen,
efter att ha slitit ut olika kroppar, slita ut sig själv.

Sokrates' svar till Simmias är komplicerat, men handlar i huvud-
sak om att finna fel i analogin. För att bemöta Kebes ger Sokrates en
'självbiografi', som förklarar hur han blev intresserad av ideerna och
som åberopar den hypotetiska metod som nämndes i förra kapitlet.
Sokrates beskriver en undersökning av id€erna som 'ett andra sätt
att resa' i jämförelse med en direkt undersökning av tingen för att se
varför de är som de är. Frågan 'varför' som han ville ha svar på hade
att göra med tingens syfte, och de besvarades inte genom den typ av
undersökningar som försokratikerna ägnade sig åt. Ideläran gav ett
sådant svar, men bara som ett slags andrahandsalternativ. Det för-
modas allmänt att 'det andra sättet att resa' är att ta till årorna när
vinden mojnar och man inte kan använda seglen; man kommer till
samma destination på det sättet, men med större besvär. Så ideläran
ger ett svar om tingens syfte, men indirekt och med extra besvär. Den
gör detta, förmodligen, eftersom allting har del i ideerna (som Platon
gärna formulerar det), de har i viss utsträckning del i fullkomlighet-
en, men når inte ända fram. Världen, som Platon senare formulerar
det i Timaios, är en blandning av förnuft och nödvändighet, en bland-
ning av rationalitet och rå, blind kraft. Men dess delaktighet i ideerna
garanterar att det finns något rationellt och ändamålsenligt i den.

Givet detta kan Sokrates fortsätta till det sista argumentet i Faidon
och till svaret till Kebes. Det innehåller teknikaliteter i viss utsträck-
ning och en teori om kausalitet som jag i viss utsträckning ska glida
över. Sokrates har så långt förklarat en betydelse hos frågan `varför'
som besvaras med hänvisning till en ide. Han säger nu att ideer kan
existera som par av motsatser, precis som de ting som har del i dem;
och han säger att när ett av dessa ting närmar sig sin motsats så kan
det antingen förstöras eller dra sig undan. Det ges inga skäl för dessa
uteslutande alternativ. I fallet med snö gäller t.ex. att när den närmar
sig hetta, så förstörs den genom smältning. Sokrates' syfte är nu att
visa att när själen närmar sig döden, förstörs den inte utan drar sig
undan från kroppen.

Enligt teorin om kausalitet finns det ett annat svar på frågan om 'varför' än bara hänvisning till idéerna. Detta gäller när det finns ting som är essentiella fall av en idé, som snö är av köld och eld är av hetta; de är essentiella fall av idén i den meningen att snö måste vara kallt och eld måste vara varmt. Den andra formen av förklaring blir möjlig när något sådant är i något annat. Eld ger sålunda med nödvändighet värme till allt som den är i. Enligt samma modell är själen källan till liv eftersom den ger liv till allt som den är
i genom att själv vara essentiellt levande. Det blir meningslöst att tala om en död själ. När döden närmar sig måste själen förstöras eller dra sig undan. Vilket?


På denna punkt misslyckas Platon grovt, för han låter Kebes säga att om det som är odödligt, och därmed evigt, inte kan undvika förstörelse, vad i all världen kan då göra det? Sokrates håller med och åberopar andra analogier för att styrka fallet. Men den mening i vilken själen har visats vara odödlig är att det inte är meningsfullt att tala om död i samband med den, och det innebär inte att den skulle vara evig. Ett bord kan inte sägas dö, men det gör det inte evigt. Så argumentet faller, kanske inte oväntat. På andra ställen (Staten, bok X, och Faidros) ger Platon andra argument för själens oförstörbarhet som inte är lyckosammare än detta. Trots allt är det något som han uppenbarligen inte kan låta bli att tro på.
STATENJag har i viss utsträckning gått in på detaljer i de båda ovannämnda
dialogerna eftersom den mogna platonska läran läggs fram i dem.
Jag ska vara mindre detaljerad i fortsättningen. Staten är i alla hän-
elser en dialog i vilken det allmänna temat på några sätt är viktigare
än detaljerna. De mellersta böckerna (V-VII) innehåller kunskaps-
teoretiska och metafysiska grunder för en uppfostringsteori som an-
ses ha moralisk och politisk betydelse. De börjar i slutet av bok V med
en distinktion mellan kunskap och tro som har diskuterats mycket.
Den följs av tre liknelser - om solen, linjen och grottan - som avser
att illustrera ett uppfostringsprogram för 'väktarna' i en idealstat som
i sin tur skildras i detalj. Det är värt att lägga märke till att distink-
tionen mellan kunskap och tro verkar reservera kunskapen för idéer-
na så att vi bara kan ha trosföreställningar om ting i sinnenas värld.
Detta betyder i sin tur att det inte finns någon möjlighet att omvandla
tro till kunskap, som det sägs i Menon. Man måste helt enkelt ersätta
tro med kunskap, och uppfostringsprogrammet återspeglar detta
faktum.

Som vi kommer att se, illustrerar liknelsen om grottan att uppfost-
ran ses som en process varigenom man steg för steg får nya insikter,
ett igenkännande av en verklighet som den vanliga människan inte
har någon kunskap om. Förändringen i förhållande till Menon beror,
tror jag, p$ att metafysiken från Faidon har spritt sig till kunskapsteo-
rin. Platon tror att kunskap bara kan gälla ideer, eftersom iden F inte
kan vara något annat än F; som en följd tror han att man inte kan
missta sig beträffande ideer, och kunskap har som sin förutsättning
en sådan omöjlighet för misstag. Misstag är möjliga beträffande ting
i sinnevärlden, och därför kan vi inte ha kunskap om dem. Både
uppfattningen av kunskap som något som utesluter misstag och tron
att misstag är omöjliga beträffande en ide p$ grund av dess oförmåga
att vara något annat än den är, är felaktiga; och dessa fel är väsentliga
för Platons slutsatser.

Resten av Staten tillhandahåller kärnan av hans politiska filosofi,
även om en del av detta ämne täcks p$ ett dystrare, tråkigare och
mer pessimistiskt sätt i Lagarna. Staten ska enligt vad den själv säger
handla om rättvisa, och den första boken är i egen rätt en ganska
typisk sokratisk dialog. d huvudsak är den en diskussion mellan Sok-
rates och en sofist, Thrasymachos, som tillbakavisar de traditionella
uppfattningarna om rättvisa, som t.ex. lydnad inför lagen, med skälet
att lagarna bara har skapats i de starkares intresse; det är mycket
bättre att man agerar i sitt eget intresse, om man kan. Dialogens hu-
vudtema börjar i den andra boken när Glaukon och Adeimantos,
huvudmotståndarna, begär att Sokrates ska visa att rättvisa är gott
både i sig och genom sina konsekvenser; de målar upp en bild av
rättvisan som något som bara väljs i andra hand och som sådan att
ryktet om rättvisa räknas som förmer än rättvisan själv. Med 'i sig'
säger de att de menar 'i och för sig själv som den är i själen'. Sokrates'
svar p$ denna del av deras begäran ges i bok IV, där han visar att
rättvisan (som visar sig betyda något i stil med rättfärdighet eller full-
ständig dygd) i själen är detsamma som harmoni i själen, vilket natur-
ligtvis är bättre än disharmoni. Det dröjer till bok IX innan Sokrates
tar upp frågan vilka konsekvenser rättvisan har, vilket tolkas som den
lust eller smärta som den frambringar.

Sokrates' tillvägagångssätt är att åberopa en analogi med en situa-
tion i vilken något är skrivet med både små och stora bokstäver, så
att det är lättare att läsa det som är skrivet med stora bokstäver. Analo-
gin är besynnerlig, ty Sokrates säger att om man vill förstå rättvisan
hos individen, så är det bättre att se på den i staten, som, så att säga,
är en individ skriven med stora bokstäver. Med denna utgångspunkt
börjar han planlägga en ideal stat. Han beskriver först en minimal
men stram stat i vilken var och en utför exakt en syssla och det inte
finns någon lyx. Han utvidgar sedan detta för att göra det mer rea-
listiskt. Mycket utrymme ges åt frågan om konsten ska ha någon plats
i en sådan stat och i så fall vilken. I de tidigare böckerna försöker
Platon lägga starka begränsningar på konstens roll med skälet att den
ofta visar sig vara fördärvlig på ett eller annat sätt. I bok X tar han
åter upp frågan, ur en mer metafysisk synvinkel, och försöker ute-
stänga konsten helt och hållet av skälet att den bara ger en kopia av
en kopia av den sanna verklighet som ideerna utgör. I den tidigare
diskussionen fortsätter han sedan med att beskriva hur man väljer
ut och uppfostrar en klass av Väktare som ska styra staten. Han utgår
från att det måste finnas tre klasser i staten -de egentliga Väktarna;
Krigarna som ska bistå Väktarna och som är ansvariga för försvaret;
och Yrkesmännen, som ska behålla sin funktion. Fastän Platon till-
låter möjligheten av utbyte mellan klasserna anser han uppenbarli-
gen att det inte är önskvärt och överväger till och med en 'ädel lögn'
som fastslår att de tre klasserna kommer från skilda guld-, silver- och
järn- eller bronsraser.

Trots detta går han i bok V i detalj in på de olika sociala institu-
tioner som han anser bör finnas för att hindra gruppbildning och
upplösning av staten. Egendom, kvinnor och barn ska vara gemen-
samma och man ska leva ett kollektivt liv i allmänhet för att det inte
ska bli oenighet om någonting. Staten ska vara en organisk helhet,
som, säger han, kommer att vara som en kropp, så att när en lem
lider så sörjer hela kroppen. Innan han kommer fram till detta full-
följer han emellertid jämförelsen mellan staten och själen genom att
med utgångspunkt från fakta om mentala konflikter hävda tesen att
själen måste ha tre delar, parallella med de tre klasserna i staten. Var-
je klass i staten har sin egen dygd - Väktarna vishet, Krigarna mod
och Yrkesmännen klokhet. Rättvisan är den dygd som består i att
hela staten fungerar tillsammans (en slutsats som Platon når genom
uteslutningsmetoden, givet en lista med de fyra kardinaldygderna).
På ett motsvarande sätt, hävdas det, hör varje del av själen samman
med en viss dygd - förnuftsdelen med visheten, livlighetsdelen med
modet och lustdelen med klokheten. Rättvisa uppstår i själen när alla
tre delarna fungerar tillsammans under förnuftets ledning. Sådan
enhetlig målmedvetenhet står för hälsa i själen; konflikt motsvarar
sjukdom. Och det faktum att det är mer önskvärt med hälsa än med
sjukdom anses då som tillräckligt för att visa att rättvisa i själen är det
bästa tillståndet.

Det är problematiskt hur denna inre rättvisa i själen förhåller sig
till rättvisa i den vanliga betydelsen, som har att göra med en individs
verksamhet i förhållande till andra. Platon har föga om ens något att
säga om detta. Den allmänna undermeningen är att rättvisa i själen
beror på rättvisa i staten, och att denna beror på samhällets organi-
sation som han specificerat den. Mot slutet av diskussionen om rätt-
visan i staten uttrycker han en viss pessimism om möjligheten att för-
verkliga den, och det är här som Platon säger att det bara är troligt
att den förverkligas om filosoferna blir kungar. Detta leder honom
till en diskussion om den kunskapsteoretiska och metafysiska grun-
den för Väktarnas uppfostran, varvid filosoferna skiljs från vanliga
människor (som Platon kallar "älskare av ljud och syner") genom sin
kunskap om ideerna och därmed genom att de äger kunskap i mot-
sats till bara tro. Det är viktigt att inse att Väktarna, när de är ut-
bildade, ska styra staten genom denna insikt i varje enskilt fall. Det
ska inte finnas några lagar i sig. I senare dialoger, Statsmannen och
Lagarna återkommer insikten om lagarnas roll, men bara som det
näst bästa.

Liknelsen om grottan beskriver i allegoriska termer hur männi-
skor, vars erfarenheter till en början är begränsade till enbart upp-
levelser av skuggor, gradvis upplyses (fastän de inte själva skulle ac-
ceptera en sådan beskrivning av situationen). De måste befrias från
de kedjor som binder dem och känna igen de föremål som kastar
skuggorna på grottans vägg genom skenet från elden bakom dem.
De leds sedan ut ur grottan, upp i dagsljuset, så att de kan känna
igen föremålen i dagsljusets värld och så småningom kunna se själva
solen. Detta är vad uppfostran var för Platon -en upplysningspro-
cess. Han beskriver senare vad den innebär - år av musik och gym-
nastik, år av matematik i olika former, och slutligen, i mogen ålder,
år av dialektik (förmodligen filosofi, även om han säger mycket litet
om vad den består av - kanske logisk klassif kation och indelning av
ting enligt det mönster som framläggs i de senare dialogerna). Först
då, efter att ha uppnått vad Platon kallar det Godas ide, kan de tillåtas
att återvända ner i grottan, att återvända till staten för att styra den.

Efter allt detta redogör Platon för de politiska institutionernas
sjukdomar -sjukdomar som han tycks tro är oundvikliga. Den ideala
staten kommer att förfalla via aristokrati, timokrati, oligarki och de-
tnokrati till tyranni. I analogi med dessa allt sämre former för politisk
organisation beskriver han också allt sämre former för själens orga-
nisation. Dessa slutar med den tyranniska människan, som inte nöd-
vändigtvis är en tyrann, utan en som är helt styrd av sina känslor.
Detta leder in Platon på en diskussion om den grad av lust man kan
lå ut av olika möjliga liv. Det finns tre argument för tesen att det
rättvisa livet även är det mest lustfyllda, ett som bygger på en diagnos
av den tyranniska människan, ett som bygger på en antagen tro på
att intellektuella och rationella lustupplevelser är överlägsna andra,
och ett tredje som bygger på ett antagande om lustens egen natur.
Det sista säger att alla kroppsliga lustar härrör från att en tidigare
brist fylls upp och att de därför har en inblandning av smärta. Ratio-
nella lustupplevelser sägs vara rena och är därför de enda verkliga
lustarna (trots att Platon förstör sitt eget argument genom att medge
att sinneslustar, som t.ex. dofter, också är rena). Det finns en fortsatt
detaljerad diskussion av lusten och dess roll i det goda livet i den
senare dialogen Filebos.

Staten slutar, efter en fortsatt diskussion om konsten och ytterlig-
are ett argument för själens oförstörbarhet, med en annan myt, i vil-
ken återfödelse äger rum efter rening från tidigare synder. Men varje
själ måste välja sitt nya liv och många väljer dåligt. Det är bara filo-
sofin som kan ge den visdom som behövs för att välja rätt. Efter valet
passerar själarna genom floden Lethe och glömmer vad som har
hänt; så börjar ett nytt liv. Vi bör vara varnade. Staten är ett egen-
domligt verk på många sätt, men det råder ingen tvekan om att det
innehåller Platons mogna tänkande och visar prov på hans mest ut-
vecklade skicklighet som dialogförfattare. Om Timaios ställs upp som
jämförelse får man ett mycket annorlunda verk - ett verk som i en
viss mening är en enda lång myt, en skapelseberättelse och en re-
dogörelse för den fysiska världen. Men det är förenligt med åtmin-
stone vissa delar av Staten. Sinnevärlden är skapad som en kopia av
idevärlden av en Demiurg eller Hantverkare, så att det finns en ide
för allting i denna världen. Men denna världen har brister; den är
utsatt för ständig herakleitisk förändring och lyfter sig över kaos en-
dast genom att den äger en världssjäl som skänker den den ratio-
nalitet den har. Betydelsen av rationalitet närmar sig här regelbun-
denhet eller ordning, och det är himlakropparnas rörelser i bestäm-
da banor som ger det bästa beviset för detta. Platons redogörelse för
det hela, för kosmologin, för matematikens roll i den, för tid och
evighet och så vidare, till och med för människans och andra levande
varelsers plats, är fascinerande i sina detaljer men alltför komplex
för att tas upp här.

De senare dialogerna

Efter denna tidpunkt kommer Platon in i en kritisk fas, som jag bara
ska beskriva på ett skissartat sätt. Många av detaljerna är tekniska och
tolkningen är till största delen kontroversiell. Första delen av Parme-
nides återger en diskussion mellan Sokrates som ung och Parmenides
och Zenon. Den unge Sokrates är utan tvekan den unge Platon, och
diskussionen återspeglar hur Platon blickar tillbaka på sitt tidigare
jag. Som man kan vänta sig med kännedom om deltagarna i dialogen
finner man där många eleatiska ekon, och den andra halvan, där
detta är särskilt tydligt, har visat sig vara särskilt svårgenomtränglig
för tolkning. Den första delen är emellertid uppenbarligen en kritik
av ideläran som den framträder i de mellersta dialogerna.

Den unge Sokrates förmås att lägga ut ideläran som ett svar på ett
problem som Zenon framlägger om hur ting kan vara både lika och
olika när det finns många. Sokrates säger att det inte är några prob-
lem med det, eftersom de kan ha del i de relevanta ideerna. Det-
samma gäller om att de är både en och många - en människa kan
vara en människa men ha många delar. Men Sokrates säger att han
skulle bli mycket förvånad om ideer kunde vara både en och många,
eller ens hopblandade eller skilda från varandra. I Sofisten presen-
terar Platon en lära om blandning av ideer, och det är en rimlig slut-
sats att uppfatta den unge Sokrates' påstående att han skulle bli för-
vånad över sådana saker som ett tecken på att den mogne Platon
anser annorlunda. Liknande saker gäller för Sokrates' svar till Par-
menides om vilka ideer som finns. Han tvekar inte om ideer för en-
het, mångfald, likhet, skönhet, godhet och liknande; han är tveksam
om ideer för människa, eld och vatten (begrepp som är icke-relativa
i motsats till de föregående); och han anser att det vore absurt med
ideer för gyttja, hår, smuts eller allt som är värdelöst eller otäckt. Par-
menides svarar att dessa begränsningar bara beror på Sokrates' ung-
dom. Återigen är det en rimlig slutsats att den mogne Platon anser
att det inte finns några restriktioner på idevärlden.

Parmenides fortsätter med att lägga fram ett dilemma för Sokra-
tes: om tingen har del i ideerna kommer de senare att fördelas bland

tingen eller redupliceras; om de inte har del i id~erna kommer det
helt enkelt att finnas två världar utan förbindelse. I ingetdera fallet
kommer ideläran att lösa de problem den var avsedd för. Under dis-
kussionens gång lägger Parmenides också fram ett underargument,
som genom Aristoteles har blivit känt som 'tredje människan-argu-
mentet'. Om Sokrates, Platon och andra människor alla har del i ide-
människan, så kommer denna, som är en människa, också att ha del
i en ide, så att det måste finnas ytterligare en ide (en tredje människa,
utöver Sokrates, osv., och iden av första ordningen). Samma sak gäl-
ler sedan för denna ide, så att det blir en oändlig regress. Betydelsen
av detta argument har på senare tid diskuterats intensivt; men det
är klart att det bara fungerar om iden I själv är I och om allt som är
I är sä genom en annan ide än sig själv (de så kallade självprediktions-
och icke-identitetsantagandena). Dessa båda antaganden hör ihop
med de två roller som Platon fram till nu tilldelat ideerna - att vara
standardmodeller och att vara den natur genom vilken ting är det
de är. Det kan vara så att Platon nu såg en oförenlighet mellan dessa
båda. roller för ideerna, men om så är fallet finns det inget tecken på
att ban hanterade problemet tillfredsställande. Den andra delen av
dialogen, som handlar om komplexa relationer mellan Enhet, Mång-
fald och en mängd andra begrepp, lyckas bara kasta mörker över
ämnet.

Om Parmenides kan betraktas som kritisk mot Platons tidigare åsik-
ter om ideerna, så kan Theaitetos betraktas på ett liknande sätt med
avseende på hans åsikter om kunskapen. Till sin form är dialogen lik
de tidigare sokratiska dialogerna, men denna likhet är på många sätt
bedräglig. Det finns också ekon från Menon. De 'hypoteser' om kun-
skapens natur som diskuteras är att den är (1) perception (fattat som
enkel mottagning av sinnesintryck), (2) sann tro, och (3) sann tro till-
sammans med en logos, för vilken tre tolkningar läggs fram. Större
delesg av det avsnitt som handlar om tro ägnas åt en diskussion om
omöjligheten att ha falsk tro om det förutsätts, som i Menon, att man
antingen vet något eller inte. En stor del av avsnittet om perception
ägnas åt en diskussion om protagoreisk relativism och herakleitisk
rörändring (en lära som Sokrates, utan tvekan helt ohistoriskt, asso-
cierar med Protagoras); båda dessa läror tillbakavisas. Dialogen slu-
tar emellertid negativt, utan någon tillfredsställande förklaring av
hur man uppnår kunskap. Det kan mycket väl vara så att Platon på
ett trevande sätt var på väg mot en mer sofistikerad uppfattning av
kunskap än den han förutsatt i de tidigare dialogerna, men om han
Platon

nått någon slutsats i det avseendet s$ nämner han inte p$ något direkt
sätt vilken den var.

Sofisten, den tredje av de 'kritiska' dialogerna innehåller till synes
ett försök att definiera sofisten genom tekniken med logisk uppdel-
ning och klassifikation, framställd p$ ett sätt som inte kan vara helt
allvarligt menat. Men dess främsta fråga gäller återigen falsk tro, men
inte, som i Theaitetos, i förhållande till en viss uppfattning av kunskap,
utan i relation till begripligheten av att tro 'det som inte finns'. Som
tidigare nämnts införs formellt möjligheten att ideer blandas med
varandra,-men vad blandning egentligen innebär har varit föremål
för avsevärd diskussion. Det berättas också om fem 'största begrepp'
-varande, likhet, skillnad, vila och rörelse -som är 'störst', förefaller
det, eftersom allting, inklusive dessa ideer själva, förutsätter dem. Till
slut förklarar Platon falsk tro genom falska påståenden som att säga
om 'det som är' vad som inte är fallet med avseende p$ det. Men
dialogens huvudsakliga betydelse ligger i den nya uppfattning om
idevärlden som ligger underförstådd i den. Både Statsmannen och
Filebos vidareutvecklar denna tanke genom att lägga till att det är ord-
ning och proportionella relationer mellan ideerna som är viktiga. En
möjlig tolkning är att, medan Platon i Faidon hade framställt blotta
delaktigheten i ideerna som ett tecken p$ att den värld vi lever i har
något syfte och någon godhet (en åsikt som arbetas ut i Timaios), så
är det överensstämmelsen mellan världen och de strukturella rela-
tionerna mellan ideerna som nu har kommit att uppfattas som det
viktiga. Himlakropparnas rörelse i fasta banor över tiden (den "rör-
liga bilden av evigheten", som Timaios uttrycker det) betraktades all-
tid av Platon som bevis p$ det gudomliga. Världen ses nu som en
kopia av strukturerade eviga relationer mellan ideer. Lagen, kan
man säga, är tingens gudomliga ordning.

Det finns ekon av en sådan åsikt även i den sista boken Lagarna; i
den ideala staten skapas institutionen "det nattliga rådet" (som kallas
s$ för att det bara möts om natten) för att bland annat upprätthålla
tron på två sanningar - själens odödlighet och närvaron av ett med-
vetande hos himlakropparna. Platon sökte alltid efter det eviga, i
motsats till sinnenas föränderliga och relativistiska värld. Precis i vil-
ket sammanhang han fann detta eviga växlade, men det hängde alltid
ihop med en evig, fullkomlig och paradigmatisk idevärld, hur denna
än skulle uppfattas. Den uppfattningen bestämde hela hans uppfatt-
ning av filosofin, hans etik, samhällsfilosofi, estetik, likaväl som hans
allmänna metafysik.
 


Tillbaka till Härnöstudier ! här
 Les photos du mois  Fonds d'écran


Boström Boström
Den svenske platonisten från Piteå... 
Husserl Husserl
Han är den som
grundade Fenomenologin...              
mer här
Heidegger Heidegger
Den stora "vara-filosofen"
i vår tid       
              mer här
Hegel Hegel
Romantikens störste filosof...     
mer här


Hegel


  


          

  
 
© Härnöstudier 2004 - All right reserved