MMS Friends

Psykologi A & B
HärnöstudierPersonlighetspsykologi
En människas personlighet är unik, den utmärker en individ och
skiljer henne från andra människor. Allteftersom en människas
personlighet utvecklas och mognar blir denna individualitet tydlig.
Vad påverkar en persons självkänsla, mod och ångestbenägenhet?
Vad styr hennes behov och värderingar?

Personlighetspsykologin fokuserar pä det individuella, personliga i män-
niskors sätt att fungera. Det är den del av psykologin som handlar om
att beskriva, förstå och förklara individuella personlighetsmönster. I
stället för att söka efter det psykologiskt gemensamma - allmänna
principer för hur människors perception, minne, beslutsfattande,
inlärning, emotion och motivation fungerar - handlar personlighets-
psykologin om de psykologiska skillnaderna mellan människor.

För att kunna förstå dessa individuella mönster använder man sig av
personlighetspsykologiska teorier, som ger begrepp och perspektiv på
det som ska beskrivas. Dessa teorier gör samma anspråk på att vara
allmängiltiga som teorierna inom kognitionspsvhologi, emotionspsy-
kologi och biologisk psykologi. En stor del av den personlighetspsy-
kologiska forskningen handlar alltså om att hitta allmänna psykologis-
ka principer - till exempel grundläggande dimensioner i människors
personlighet, eller grundläggande principer för hur motiv, känslor,
tänkande och beteenden samverkar.

Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att personlighetspsyko-
login innehäller både idiografiska och nomotetiska inslag. Med idiogra-
fiska inslag menas kunskaper om specifika individer eller individuel-
la psykologiska händelseförlopp. Nomotetiska kunskaper fokuserar
på allmänna principer i människors psykologiska fungerande. De
nomotetiska teorierna är mer medel än mål inom personlighets-
psykologin - dvs. målet för de olika teorierna är att möjliggöra en
adekvat beskrivning och förklaring av människors individuella per-
sonlighetsmönster.

Detta är något som är av stor betydelse till exempel i samband
med psykoterapi och annan psykologisk behandling, behandlingar som
bygger pa en analys av varje patients eller klientpersonliga sätt att
fungera och av de speciella livsproblem som just han eller hon har.

Det säger sig självt att personlighetspsykologin är ett mycket stort
och komplicerat ämne. Än i dag finns det ingen övergripande teori
som det råder enighet om.

I stället finns en mängd skilda teoretiska nsatser, som betonar olika
aspekter av människors personlighet, och som delvis kompletterar
varandra och delvis motsäger varandra.

Syftet med denna text är att ge en någorlunda representativ bild ,
de olika frågeställningar och teoretiska ansatser som utmärker per-
sonlighetspsykologin i dag.

Dels är intresset inom personlighetspsykologin inriktat på individuella
skillnader i psykologiskt fungerande
. Hit hör forskning som fokuserar
på individuella skillnader i :

1 grundläggande personlighetsdrag - till exempel i vilken utsträckning-
ning en person är utåtriktad eller inbunden, lugn eller ängslig etc.

2 motivation - till exempel i vilken mån personen drivs av
prestationsbehov, behov av nära relationer eller behov av makt

3 emotion - till exempel i vilken mån individen är glad och positiv
eller ångest- och depressionsbenägen

4 kognition eller sättet att tänka - till exempel hur personen
uppfattar orsakssammanhang eller hur han eller hon uppfattar
sig själv och samspelet med andra


Dels  behandlas i modern forskning den del av personlighetspsykologin
som fokuserar på personen som helhet, både i sin interaktion med
omgivningen och som ett system av interagerande delsystem med
processer pä både medveten och omedveten nivå.

T ill stor del har dessa teorier utvecklats i nära anknytning till psy-
koterapi - där man ju måste ta hänsyn till hela personen. Hit hör teo-
rier sam handlar om interaktionen mellan individens beteende och
olika slags omgivningsfaktorer. Vissa teorier, framför allt de behavio-
ristiska, fokuserar främst på denna yttre interaktion. Den amerikans-
ke inlärningspsykologen B.F. Skinner (1904-1990) var en ledande
företrädare för ett sådant svnsätt, och en av de främsta inspiratörerna
bakom beteendeinriktad psykoterapi.

Andra teorier lägger i stället tonvikten vid interaktionen mellan
olika inre processer (kognition, emotion, motivation). Hit hör till ex-
empel kognitiva personlighetsteorier som handlar om det ömsesidiga
samspelet mellan kognition och emotion. Den i dag viktigaste
representanten för denna inriktning är den amerikanske psykiatern
Aaron T. Beck (f. 1921), upphovsman till den kognitiva psykoterapin.

Hit hör också alla typer av psykodynamiska teorier, dvs. teorier
som fokuserar på det dynamiska samspelet mellan olika typer av mo-
tiv, omedvetna eller medvetna, och inre konflikter mellan dessa. En
portalfigur inom denna tradition är österrikaren Sigmund Freud
(1856-1939), som lade grunden till psykoanalysen och den psykody-
namiska psykoterapin.

De självpsykologiska teorier som tar fasta på självbild och själv-
känsla som reglerande principer för personens sätt att fungera hör
även de till denna grupp: exempelvis den amerikanske psykologen
och psykoterapeuten Carl Rogers (1902-1987) teori, även den ut-
vecklad i nära anknytning till psykoterapeutiskt arbete.

Personlighetspsykologi handlar dels om personlighetens olika » kom-
ponenter«, dels om hur personen fungerar som en helhet, i ett
komplicerat samspel mellan dessa olika komponenter. Denna tudelning
av forskningen återfinns också i Lawrence A. Pervins verk The Science of
Personality (1996).


MÄNNISKOR ÄR OLIKA

Personlighetspsykologin handlar till stor del om individuella skillna-
der i psykologiskt fungerande. På den mest generella nivån kan detta
beskrivas som individuella skillnader i grundläggande personlighetsdrag
(eng. traits), dvs. en variation i hur människor "brukar"  fungera och
förhålla sig. På en mer specifik nivå kan sådana individuella skillna-
der beskrivas som människors emotioner, motivation och sätt att
tänka. Merparten av den personlighetspsykologiska forskningen ut-
går ifrån att viktiga och för personligheten avgörande psykiska pro-
cesser kan ske på både medveten och omedveteen nivå, och detta är ett
återkommande tema.

Vårt vardagsspråk innehåller en stor mängd termer som beskriver
olika personlighetsdrag. Vi säger till exempel att människor kan vara
"utåtriktade", "vänliga", "aggressiva" osv. När vi använder såda-
na termer för att beskriva människor (andra personer eller oss själva )
utgår vi ifrån de erfarenheter vi har av personens beteende, i en mängd
skiftande situationer. Egenskapstermer används alltså för att sammanfatta
vad vi upplever som individers utmärkande egenskaper.

Intressant nog innehåller alla mänskliga språk termer av detta slag
som gör det möjligt att ge breda generaliserande beskrivningar av
individuella skillnader i mänskligt beteende. Forskare inom den
s k "trait-psykologiska" traditionen antar att dessa ord utvecklats för att
vi ska kunna tala om det som är väsentligt i mellanmänskliga relationer.
Goldberg (1993) kallar detta "den fundamentala lexikaliska hvporesen";
med detta menar han antagandet att de viktigaste individuella skillnaderna
i människors interaktion kommit att bli kodade i form av enskilda termer i
världens olika språk.

Man kan alltså säga att alla människor är ett slags »intuitiva personlighets-
psykologer« oavsett om de studerat psykologi eller inte. Vilken tillit ska man då
sätta till dessa »personlighetsbedömningar« som vi alla gör dagligen?

Är det inte så att människors beteende, tankar och känslor varierar
från den ena situationen till den andra, och beroende på deras tillfäl-
liga emotionella tillstånd? En person som till exempel är reserverad
och tillbakadragen i stora grupper kanske är mycket livlig och pratsam
hemma med familjen. Och kan det då vara riktigt att generalisera om
människor och säga att vissa personer rent allmänt är mer utåtrikta-
de än andra? Är inte detta i själva verket ett uttryck för fördomar och
slarvigt dragna slutsatser?

Inom personlighetspsykologin fördes det under 1970- och 1980-talen en
livlig diskussion om situations respektive personens betydelse för mänskligt beteende.

Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller generaliseringar
kring människors personlighetsdrag är att dessa har sin giltighet när
man summerar mänskligt beteende över tid; människor skiljer sig åt med
avseende på hur ofta de är aktiva eller passiva, utåtriktade eller reserverade osv.
Utifrån kunskaper om människors personlighetsdrag, såsom de mäts med hjälp
av olika test, så kan vi alltså inte dra några egentliga slutsatser om hur de
kommer att bete sig i ex speciell situation - men däremot om deras benägenhet
att bete sig på ett visst sätt över tid och i varierande situationer.

Två personer kan enligt ett personlighetstest vara lika utåtriktade,
men deras beteende kan ändå vara mycket olika: den ena personen är
kanske utåtriktad i vissa situationer och blyg i andra situationer,
medan den andra personen har exakt motsatt mönster.

Antalet personlighetsegenskaper som man försökt mäta är så stort
att det knappt är överblickbart. Varje år publiceras mängder av nya
skalor, i ett slags självgående ambition att utveckla goda mätinstru-
ment för alla tänkbara mänskliga personlighets-aspekter. Men "trait-
psykologin" innehåller också försök till systematisering i all denna
mångfald.
...
Genom att undersöka korrelationen, dvs. det statistiska sambandet
mellan olika mätskalor, söker man förstå hur olika personlighetsegen-
skaper förhåller sig till varandra. Man försöker också reducera mång-
falden av olika »traits« till ett mer hanterbart antal. I detta arbete
använder man den statistiska metod som kallas faktoranalys,
som innebär att man studerar hur olika personlighetsmått samvarierar.

Personlighetsmått som tenderar att följas åt, dvs. visar en stor
samvariation, anses härröra från samma faktor. En faktor kan alltså
ses som ett uttryck för en mer genomgripande egenskap än de enskilda
skalorna. Denna forskningsansats slog igenom under 1930- och 40-talen,
och har kommit att kulminera i utvecklingen av den så kallade
femfaktorsmodellen under 1990-talet.

En tidig representant för denna riktning var den amerikanse
psykologen Raymond B. Cattell (1905-1998). Cattell var utbildad
kemist och ansåg att psykologin behövde ett klassifikationssystem
för personlighetens grundläggande beståndsdelar av ungefärsamma
slag som kemins periodiska system, dvs. den tabell över grundämnen
som uppställdes inom kemin på 1860-talet.

Cattell var rigoröst noga med den vetenskapliga metoden. Han
använde faktoranalysen istället för vad han kallade psykologernas
"verbala teoretiserande". Genom denna faktoranalys ville han kartlägga
personlighetens dimensioner och ansåg sig ha upptäckt de 16
faktorer som ligger under varje människas personlighet. Han kallade
dessa faktorer "source traits" - grundegenskaper. Denna teori om de 16
egenskaperna är kända som de personlighetsfaktoerna och mätinstrumentet
"
16PF Questionnaire."


Neuroticism och extraversion/introversion

Ytterligare ett steg i samma forskningstradition tog den tysk-brittiska
psykologen Hans Eysenck (1916-1997), som reducerade Cattells
16 personlighetsdimensioner till två grundläggande dimensioner:
neuroticism och extraversion/introversion. Eysenck antog och fann stöd
för att båda dessa dimensioner har en biologisk grund.

Neuroticism syftar på individuella skillnader i graden av emotionell
stabilitet/instabilitet. En låg grad av neuroticism innebär en
benägenhet att vara lugn, stabil, samlad, medan en hög grad av neuro-
ticism innebär en tendens att vara nervös och ha lätt för att
reagera med oro eller ångest. Graden av neuroticism har visat sig ha
samband med hur reaktivt individens sympatiska nervsystem är.

Extraversion/introversion-dimensionen beskriver hur utåtriktad
respektive inåtvänd en individ är. Biologiskt tycks den hänga samman
med skillnader i vad som utgör en optimal nivå av stimulans för
individen. Extraverta personer har vanligtvis en lägre grundnivå
emotionell aktivering (»arousal«) än introverta personer, och blir
inte lika lätt emotionellt aktiverade.

Det innebär också att extraverta personer behöver mer yttre
stimulering än introverta personer för att nå sin optimala aktiverings-
nivå. Extraverta blir därför lättare uttråkade om det inte händer
tillräckligt mycket och söker därför aktivt efter mer stimulans och
spänning i tillvaron. Introverta personer kan däremot snarast försöka
undvika för mycket stimtulans och spänning, eftersom det
blir för mycket för dem; följaktligen är de i allmänhet inte lika
sociala utan håller sig i högre utsträckning för sig själva.

Till dessa två basala personlighetsdimensioner lade Eysenck också
en tredje - psykoticism. Psykoticism står för en tendens till impulsivitet
och grymhet av psykiskt avvikande karaktär, men den har aldrig
fått samma empiriska stöd och genomslag som de båda förstnämnda
dimensionerna.

Neuroticism och extraversion/introversion antas vara överordnan-
de ett antal mer specifika personlighetsfaktorer. Extraversion/
introversion innefattar till exempel subfaktorer som handlar om i vil-
ken utsträckning man är social, livlig, aktiv, självhävdande och sen-
sationssökande, dvs. söker spänning i tillvaron. Neuroticism-faktorn
innefattar på motsvarande sätt ett antal subfaktorer som ängslighet,
depressivitet, skuldbenägenhet, brist på självkänsla och spändhet.

De senaste decennierna har det presenterats en hel del forskning i
Eysencks efterföljd, som pekar på neurobiologiska mekanismer bak-
om vissa personlighetsdrag. Ett exempel är biologisk sårbarhet.BIOLOGISK SÅRBARHET
OCH ANTISOCIALT BETEENDE

Intresset för personlighetens biologiska bas har en lång histo-
ria. Den tysk-brittiske psykologen Hans Eysenck utgick
gick från att personlighetens mest grundläggande dimensioner
har neurologiska korrelat, dvs. hänger samman med hur hjärnan
fungerar.

Eysenck var en av de första psykologerna som studerade den mänskliga 
personen med faktoranalysen som metod. Hans resultat ledde 
fram till de två huvudsakliga faktorerna. Den första var tendensen
att erfara negativa emotioner, det som Eysenck kallade neuroticism.
Den andra var tendens att njuta av positiva händelser, det som han
kallade extraversion. De två personlighetsdimentionerna beskrev
han i sitt verk Personlighetens dimensioner från 1947. Ofta förkortas
de två dimensionerna med bokstäverna N och E.

E och N gav en tvådimensionell rymd för att beskriva individuella
skillnader i personligt beteende, ungefär som vi använder latitud
och longitud när vi beskriver geografin. Eysenck menade också att
dessa två dimensioner liknade de fyra personlighetstyperna som den
grekiske tänkare Hippokrates framställde, där vi skiljer på sangviniskt,
koleriskt, melankoliskt och flegmatiskt temprament hos den mänskliga
individen. Eysenck satte upp följande kopplingar:

  • Hög N och hög E = kolerisk typ
  • Hög N och låg E = melankolisk typ
  • Hög N och hög E = sanguinisk typ
  • Hög N och låg E = flegmatisk typ

En tredje dimension, psykotism, lade Eysenck till under 1970-talet, baserad
på ett samarbete med sin fru, Sybil B.G. Eysenck. Eysenck's modell ger
en detaljerad teori om orsakerna till personlighetens beteende och han
antog att extraversionen orsakas av en viss variabilitet i kortikal arousal:
"introverta personer karaktäriseras av högre nivåer för aktivitet än extraverta
och är därför kroniskt mer kortikalt aktiva än de extroverta. Fast det
verkar tala emot sunda förnuftet att anta att introverta är mer aktiva än extraverta, innebär detta att introverta söker lägre nivåer för stimulering. Extroverta försöker höja sin aktivitet för att komma i optimal nivå genom olika beteenden, sociala och andra.

Med neurovetenskapernas framväxt har kunskapen om den biologiska
basens betydelse för personligheten ökat dramatiskt. Ett delområde man
undersökt är om vissa individer kan ha en biologisk sårbarhet, eller vulnerabilitet,
för att utveckla beteendeavvikelser, sociala problem eller psykiatriska störningar.
Värdefulla bidrag till detta kunskapsområde har bland annat lämnats av
Stockholmsbaserade forskare som Daisy Schalling, Britt af Klintberg och David
Magnusson (Schalling m.fl. 1987, Magnusson 1999).

Forskarna har sökt efter biologiska markörer, oftast av biokemisk art, som
uppvisar signifikanta samband med exempelvis ett riskbeteende, eller med
tydligt utvecklade problem. Ett stort antal studier har visat att speciella
personlighetsdrag som spänningsökande, impulsivitet och även aggressivitet
kan associeras till låga nivåer av transmittorsubstansen serotonin. Detta har
man funnit hos både psykiatriska patienter och så kallade normalgrupper.
Särskilt tydligt har dock sambandet visat sig då man undersökt personer
som är kriminella och personer med uttalade brister i impulskontroll.

En hypotes är att en låg aktiveringsnivå, speciellt i hjärnans främre delar, utgör
den neurobiologiska grunden för hyperaktivt beteende, och även för psykopati.
Psykopati definieras som att personen uppvisar följande tydliga personlighetsdrag:
hög impulsivitet, sökande efter nya och starka upplevelser »sensation seeking«
(Zuckerman 1983), bristande ansvarskänsla, bristande empati och ett ytligt
känsloliv (Hare i997). Dessa personlighetsdrag ger upphov till avsevärda sociala
problem.

I mer än två decennier har man alltså känt till att det finns en koppling
mellan neurokemiska system och hyperaktiva och psykopatirelaterade beteenden.
Vissa vill tala om ett orsakssamband. Men vet vi verkligen att den låga serotonerga
aktiviteten är en orsakande faktor för utvecklingen av psykopati? Kan det inte tvärtom vara så att det psykopatiska beteendet och individens övriga erfarenheter ger upphov till speciella aktivitetsmönster i hjärnan?

För att söka svar på den frågan har man gjort longitudinella studier. Man har
då studerat tidiga riskbeteenden, som exempelvis hyperaktivitet under uppväxten,
följt hur stabila beteendena är över tid, om det går att finna samband
mellan tidiga beteendemönster och personlighetsdrag i vuxen ålder, och om
man kan identifiera neurobiologiska markörer för de aktuella beteendena.

Resultaten från de longitudinella undersökningarna är ganska samstämmiga.
lmpulsivitet, hyperaktivitet och aggressivitet, som kan observeras under skolåldern
och som ofta har mätt med hjälp av lärarskattningar, utgör huvuddrag i
personligheten vid utvecklingen av vissa beteendeproblem och psykosociala störningar.

Impulsivitet i vuxen ålder har visat sig ha ett signifikant och positivt samband med
hyperaktivitet och aggressivitet vid 13 års ålder, enligt fynd från
det longitudinella forskningsprogrammet Individuell utveckling och miljö (IDA)
vid Stockholms universitet.

Hyperaktiviteten tycks vara den egentliga riskfaktorn; aggressivitet utan
hyperaktivitet förebådar inte impulsivitetsproblem i vuxen ålder. Däremot tycks
aggressivitet, då den ses tillsammans med hyperaktivitet, leda till ytterligare negativa konsekvenser och öka risken för en antisocial utveckling.

Man har samtidigt funnit att hög impulsivitet sammanhänger med låg
serotoninomsättning i hjärnan, såväl hos hyperaktiva barn som hos vuxna
psykopater. Dessutom har man i båda grupperna konstaterat en viss obalans
i det hormonella systemet, med låg utsöndring av stresshormonet adrenalin,
såväl under normala förhållanden som i situationer som rimligen måste anses
stressande.

Ytterligare stöd för att dessa neurobiologiska funktioner kan ha en avgörande
betydelse för utvecklingen ger studier som visat att pojkar med beteendestörningar
av utagerande typ har låg reaktivitet i det autonoma nervsystemet, något som
också konstaterats hos olika grupper av våldsbrottslingar.

Detta är viktiga fynd, som redan i dag har betydelse för diagnostik och åtgärdsplanering. Samtidigt finns det all anledning att varna för neurobiologisk determinism. Att Kalle inte kan sitta stilla och har koncentrationssvårigheter betyder inte att han kommer att utveckla psykopatiska personlighetsdrag eller bli kriminell som vuxen. Personligheten formas i ett ständigt pågående och dynamiskt samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Bland barn som uppvisar hyperaktivt beteende är det bara en mindre grupp som kan förväntas utveckla psykopatiska drag, antisocialitet och våldsbenägenhet. I en sådan utveckling samspelar många faktorer under lång tid.

Det man vågar påstå är att barn som uppvisar tidiga riskbeteenden - som
hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, impulsivitet och aggressivitet -
kan ha en biologisk sårbarhet som gör dem särskilt beroende av ett gott stöd från
omgivningen. Det är nödvändigt om de ska kunna fungera och utvecklas väl i
psykiskt och socialt hänseende.


Femfaktorsmodellen - The Big Five

Det senaste stora steget i utvecklingen av trait-psykologin togs i
och med utvecklingen av den så kallade femfaktorsmodellen under
1990-talet. Dess huvudsakliga upphovsmän, Paul Costa och Robert
McCrae, anser sig med denna modell ha upptäckt de fem mest basa-
la personlighetsdimensionerna, något de ser som  en vändpunkt för
personlighetspsykologin (1990).

Förutom Eysencks två grunddimensioner neuroticism och extraver-
sion/introversion innehåller denna modell ytterligare tre dimensio-
ner: öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet. Dessa fem dimensioner
har kommit att kallas The Big Five.TABELL 2. FEMFAKTORSMODELLEN-THE BIG FIVE

    
Person med hög poäng Faktor 
Person med låg poäng
Orolig, nervös, osäker, känslosam, instabil, hypokondrisk
Känslomässig instabilitet
N-skalan (eng. Neuroticism)
Lugn, avspänd, robust, icke känslosam, tillfreds med sig själv
Sällskaplig, aktiv, pratsam, distanserad, människointresserad, optimistisk, varm
Utåtriktning
E-skalan (eng. Extraversion)
Reserverad, distanserad, uppgiftsorienterad, tyst, tillbakadragen
Nyfiken, allmänintresserad,  kreativ, fantasifull, okonventionell
Öppenhet
O-skalan (eng. Openness)
Konventionell, jordnära, begränsade intressen, oanalytisk
Mjuk, godhjärtad, vänlig hjälpsam, förlåtande, öppenhjärtig
Vänlighet
A-skalan (eng. Agreeableness)
Cynisk, oartig, misstänksam, icke samarbetsvillig, samvetslös, lättretad, manipulativ
Välorganiserad, pålitlig, arbetssam, diosciplinerad, noggrann, ambitiös, uthållig
Målmedvetenhet
C-skala (eng. Conscientiousness)
Opålitlig, lat, vårdslös, försumlig, livsnjutare, utan målinriktningVad är det då man har uppnått med denna teori? Är femfaktor-
modellen »riktig «, och hur avgör man detta? Följande argument ha-
anförts till stöd för femfaktorsmodellen:

1.  Faktoranalyser av personlighetstermer visar en god
tvärkulturell överensstämmelse. Det vill säga de fem
faktorerna dyker inte bara upp i den engelska språk-
och kultursfären utan även i andra språk- och kultur-
sfärer (Goldberg 1993).

2. Det finns en relativt god överensstämmelse mellan
självskattningar och skattningar av andra bedömare
(livspartner, bekanta) på samtliga fem faktorer
(McCrae & Costa 1990).

3. De fem faktorerna uppvisar relativt distinkta samband
med mått på andra personlighetsvariabler, som motiv,
emotioner och interpersonellt fungerande. Medan
neuroticism till exempel är förknippat med en benägenhet
att uppleva negativa emotioner, är extraversion förknippat
med en benägenhet att uppleva positiva emotioner
(Watson & Clark 1992).

4.  Det finns stöd för att samtliga fem faktorer
har ett ärftligt inslag (Loehlin 1992).

Menar då femfaktorsmodellens förespråkare att det räcker med att
mäta dessa fem faktorer och deras fasetter för att få en uttömmande
bild av människors personlighet? Behöver vi inga andra personlig-
hetsskalor? Nej, detta är inte vad de menar. Vad de hävdar är att des-
sa fem faktorer utgör en »rymd« i vilken alla andra personlighets-
skalor kan placeras in. Syftet är inte att reducera, utan att relatera alla
personlighetsdrag till dessa fem basala dimensioner.


Alternativa sätt att mäta personlighet


De psykometriska, eller »trait«-psykologiska, personlighetstesten
kallas också för objektiva personlighetstest. De är objektiva endast i
den meningen att det finns väldefinierade regler för poängsättning och
utvärdering. Motsatsen till objektiv är i detta sammanhang inte sub-
jektiv, utan i stället den projektiva traditionen.

I själva verket går objektiva personlighetstest i allmänhet ut på att
människor får skatta sig själva på frågeformulär. Formulären består
ofta av ett stort antal påståenden, och personen instrueras att göra en
bedömning av i vilken mån vart och ett av dess påståenden stämmer
in på honom eller henne (till exempel på en 5-gradig skala, där i bety-
der "stämmer inte alls" och y betyder "stämmer precis").

Genom att summera poängen får man den testade personens värde
på den personlighetsegenskap som testet syftar till att mäta. Så här kan
ett sådant formulär kan se ut:

Somatisk ångest
Psykisk ångest
Ibland får jag hjärtklappning utan någon anledning
Jag oroar mig mer än andra människor
__Stämmer precis
__Stämmer precis
__Stämmer inte alls
__Stämmer inte allsProjektiva metoder

De projektiva metoderna utgår från psykodynamisk teori i vid mening
och bygger på den projektiva hypotesen. Den projektiva hypotesen
vilar på antagandet om psykisk determinism, som säger att individen
i stor utsträckning år styrd inifrån, även av omedvetna processer. När
individen ställs inför ett mångtydigt stimulus - det kan vara en bild,
en berättelse eller en situation - tolkar hon detta utifrån sin tidigare
samlade erfarenhet, det vill säga sin inre värld.

Personligheten antas vara organiserad i nivåer och de projektiva
metoderna avtäcker djupare och omedvetna nivåer. I tolkningen av
ett mångtydigt stimulus projiceras, alltså synliggörs, individens behov
och konflikter. Ju mer mångtydig, eller öppen, testsituationen är, desto
större utrymme får de djupare skikten i personligheten. Testuppgiften
kan vara att med utgångspunkt i en bild konstruera en berättelse,
som i exempelvis Thematic Apperception Test som använts i forskning
för att studera djupare liggande personliga behov. I schweizaren Hermann
Rorschachs (1884-1922) associativa bläckplumpstest ges den personliga
fantasin - och därmed de djupare personlighetsnivåerna - ännu större utrymme.

Så här några Rorschach-bilder se ut:

Projektiva metoder är kvalitativa och huvudsakligen idiografiska till
sin karaktär, och bygger på en humanvetenskaplig tradition. De har
av vissa avfärdats som ovetenskapliga, eftersom de sällan kan stoltsera
med reliabilitets- och validitetskoefficienter som tillfredsställer en psykometriskt
orienterad kritiker. Delvis är kritiken orättfärdig
eftersom man för att göra sådana beräkningar mäste översätta test-
personens svar till siffror. Då riskerar de centrala kvaliteterna i sva-
ren att reduceras intill meningslöshet.


Kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser

Det finns dock framgångsrika exempel på att ett projektivt test kan
utvärderas på ett standardiserat sätt, så att delar av resultatet kan
sammanfattas i siffror. Forskningen om behov och motiv, som initie-
rades av den amerikanske psykologen Henry Murray (1893-1988) utgör
ett tidigt sådant exempel.

Det mer sentida Exners Comprehensive System för utvärdering av
Rorschachs bläckplumpstest (Exner 2003) har visat sig ha acceptab-
la mätkvaliteter. Systemet sammanför erfarenheter från tidigare för-
sök att hitta meningsfulla kvantitativa uttryck för Rorschach-svar.
Framgången har sannolikt varit möjlig tack vare att man byggt på en
omfattande systematiserad klinisk kunskap och forskning.

I viss mån tycks även vår tids statistiska metoder öppna nya möj-
ligheter för att bearbeta projektiva data på ett adekvat sätt, och att
bidra till teoriutveckling (Janson 1999). Det finns också exempel på
metoder där projektiva inslag kombineras med objektiva. Den per-
ceptgenetiska tradition som utvecklats i Lund, med Ulf Kragh och
Gudmund Smith i främsta ledet, är ett sådant.


Skillnader i motivation


En viktig aspekt av människors personlighet handlar om drivkrafter-
na bakom mänskligt beteende, dvs. vad som motiverar människor att
handla på det ena eller andra sättet. Människors motivation kan ana-
lyseras på en mängd olika nivåer, från mer eller mindre omedvetna
behov och drifter till mer medvetna mål och strävanden.


Behov och drifter

Vissa psykologiska teorier har lagt tonvikten vid omedvetna drifter. Psykoanalysens
skapare Sigmund Freud antog existensen av två grundläggande drifter
bakom människans beteende: sexualdriften och aggressionsdriften.

Freuds driftslära har spelat en central roll inom psykoanalytiskt
tänkande, även om andra psykoanalytiker fört fram andra teorier.
Freuds efterföljare, den österrikiske psykiatern Alfred Adler (1870-1937),
framhöll till exempel i stället driften till självhävdelse och
makt, som han menade grundläggs i de mindervärdeskänslor som vi
alla i olika utsträckning upplever som barn.

Företrädare för den humanistiska psykologin, som den amerikans-
ke psykologen och psykoterapeuten Carl Rogers och
den amerikanske psykologen Abraham Maslow (1908-1970), har
framhållit människors självkänsla och behov av självförverkligande
som centrala drivkrafter.

Maslow såg människors behov som ordnade i en trappa, den så
kallade behovstrappan. Längst ned var de mest grundläggande
fysiska behoven (syre, vatten, mat, sex). På nästa trappsteg placerade
han behov av trygghet, och ytterligare ett trappsteg upp fanns psykologiska
eller sociala behov av tillhörighet, kärlek och accepterande. På det allra högsta
trappsteget återfanns behovet av självförverkligande. Maslow menade att
otillfredsställda behov på lägre trappsteg hindrade människor från att tillgodose
sina behov på högre nivåer.


De psykoanalytiska och humanistiska teorierna grundar sig framför
allt på kliniska observationer och teoretisk analys, snarare än systema-
tisk empirisk forskning. En mer empirisk ansats till att förstå männi-
skors behov återfinns inom den personlighetspsykologiska forsk-
ningstradition som inleddes av amerikanen Henry, Murrav.

Murray var starkt kritisk mot den empiriska forskning som
bedrevs med hjälp av självskattningsformulär, som han menade bortsåg
alltför mycket från omedvetna processer. Enligt Murray tolkar vi händelser
och situationer utifrån de behov vi har. Han utvecklade en projektiv
testmetodik, Thematic Apperception Test (TAT). Testmetodiken går ut
på att en person får se ett antal kort med bilder och sedan får i uppgift
att berätta en historia till varje kort. Personen ombeds att berätta
vad som händer i själva situationen, vad som hänt innan, och vad som
händer efteråt.Bilden på är ett exempel på ett TAT-kort. Eftersom bilden är mångtydig och därför
lämnar mycket spelrum för fantasin, antas berättelsen uttrycka personens inre behov. Murray antog att denna typ av test var ett bättre sätt att undersöka människors behov än att fråga dem direkt, eftersom det är tveksamt i vilken utsträckning människor är medvetna om sina behov.

Murray utvecklade en systematisk teori om människors motivation, som bland
annat innehåller en klassifikation av grundläggande mänskliga behov. Den
forskningstradition som Murray, inledde har dock framför allt fokuserat på tre
av dessa behov: prestationsbehov, maktbehov och intimitetsbehov.

Med prestationsbehov menas en önskan att göra allt bättre ifrån sig, att lyckas
och att känna sig kompetent. Människor med ett starkt prestationsbehov njuter
av att lyckas med nya uppgifter, och utsätter sig gärna för utmaningar. Ju fler
formuleringar om att nå framgång, övervinna hinder och så vidare som används
i TAT-berättelserna, desto högre grad av prestationsbehov anses personen ha.
Undersökningar i ett flertal olika länder har bland annat visat att en hög poäng
på prestationsbehov enligt TAT hänger samman med en ökad benägenhet
att ägna sig åt affärsverksamhet (McClelland 1961).

Människors maktbehov definieras som en vilja att påverka andra människor.
En hög grad av maktbehov, mätt med TAT, har visat sig vara förknippad med
en benägenhet att söka ledande ställning i olika sammanhang, och att vara
kontrollerande även i nära relationer, men också med att ha problem i
kärleksrelationer (Winter 1988).

Även i forskningen kring individuella skillnader i människors intimitetsbehov
har intressanta samband hittats: en hög TAT-poäng på detta motiv vid 30
års ålder har till exempel visat sig predicera ett lyckligare samliv och bättre
psykosocial anpassning y år senare (McAdams i988). Medan man inte
kunnat finna några könsskillnader i prestations- och maktbehov, har
man funnit klart starkare intimitetsbehov hos kvinnor än hos män.

Det kan vara intressant att notera att denna forskningsmetodik också har
vidgats från TAT till en analys av andra skriftliga dokument, alltifrån barns
sagoberättelser till presidenttal. Således har till exempel de amerikanska
presidenterna Nixon och Clinton studerats med avseende på prestations-
och maktbehov, såsom de framträder i de formuleringar de använt sig av
i sina tal.


Basbehov och behovsprofiler

En nutida forskare som försöker analysera individuella skillnader i
motiv och behov med samma typ av metod som inom trait-psykolo-
gin, dvs. självskattningsformulär och faktoranalvs, är den ameri-
kanske psykologen och psykiatern Steven Reiss (Reiss & Havercamp
1998). Reiss och hans medarbetare var intresserade av människors
basbehov, dvs. mål som eftersträvas på grund av sitt eget inneboende
värde och inte som medel för uppnåendet av något annat mål.

Därför konstruerade de ett frågeformulär som bestod av enkla påståen-
den om hur viktiga olika behov upplevs vara (till exempel "jag älskar
att äta", "sex är mycket viktigt för mig", "jag mår som bäst när jag
är fysiskt aktiv", "jag älskar fester" osv.).

Deras ursprungliga lista bestod av 328 sådana påståenden. De bad
därefter människor att skatta hur väl dessa påståenden stämde in på
dem, och använde sedan faktoranalys för att se hur många olika kate-
gorier av behov som dessa kunde reduceras till. Deras slutsats blev att
cirka 16 behovskategorier gav den bästa lösningen:16 BASBEHOV

1 Makt - att leda, skapa och påverka

2 Självständighet - att känna sig fri, oberoende

3 Nyfikenhet -  att lära för lärandets egen skull

4 Acceptans -  att känna sig accepterad och uppskattad

5 Ordning -  att organisera, planera, sätta upp regler

6 Sparande - att samla, spara

7 Heder - lojalitet mot föräldrar, traditionen och dess moralkodex

8 Idealism -  att engagera sig för sociai rättvisa

9 Social kontakt -  vänskap, tillhörighet

10 Familj -  att fostra och ta hand om barn

11 Status - att känna sig betydelsefull

12 Revansch - aggressivitet, hämndlystnad, tävlingsinriktnlng

13 Romantik - sex och skönhet

14 Mat -  att ägna tid åt ätande, bantning

15 Fysisk aktivitet - att motionera, utöva sport

16 Lugn och ro - att undvika ångest och stressÄven om samtliga behov, enligt Reiss, går att finna hos nästan alla människor, så varierar behovens styrka från person till person, delvis beroende paågenetiska variationer. Att förstå en individ, menar Reiss, är framför allt att förstå dennes behovsprofil, dvs. vilka av dessa 16 behov som är mest respektive minst betydelsefulla för just honom eller henne. Styrkan i dessa olika behov utgör ett slags grundval för personens upplevelse av mening och värde i sitt liv.

Det innebär samtidigt att individuella skillnader i behovens styrka är en viktig faktor som begränsar vår omedelbara förmåga att förstå varandra. Eftersom vi inte kan uppleva styrkan i den glädje som någon har av till exempel sex eller föräldraskap, kan vi inte förstå i hur hög grad dessa behov är eller inte är en drivkraft hos andra.

På samma sätt har till exempel personer med stort eller litet behov av lugn och ro stora svårigheter att första varandra: Den förre ser sig själv som försiktig, förståndig och aktsam, men betraktas kanske av den senare som feg, ängslig, räddhågad och överbeskyddande. Och omvänt: medan den senare ser sig själv som modig, djärv och trygg, betraktas han/hon av den förre kanske som obetänksam, dumdristig och tanklös. För varje basbehov kan man, enligt Reiss, finna slående exempel pa sådana tolkningsskillnader med åtföljande kommunikationssvårigheter hos personer med olika behovsstyrka.

Reiss metod för att undersöka behovsprofiler bygger på personens rnedvetna upplevelse av sina egna behov och strävanden. En relevant fråga här är i vilken mån människor verkligen är medvetna om sina motiv och drivkrafter.


Medvetna och omedvetna motiv


Inom den psykoanalytiska traditionen läggs stor vikt vid omedvetna motiv, och då främst vid motiv som har trängts bort på grund av att de är mer eller mindre tabubelagda. Men motiv kan också vara mer eller mindre omedvetna i betydelsen oreflekterade. En viktig anledning till detta är att vår förmåga till uppmärksamhet är starkt begränsad - vi har helt enkelt inte kapacitet att vara fullt medvetna om allt som pågår inom oss.

En viktig skillnad mellan TAT-traditionen och trait-psykologin är metoden att undersöka individuella skillnader. Redan på ett tidigt stadium stod det klart att motiv som mäts utifrån de fantasier som undersökningsdeltagarna konst- ruerar till TAT-bilder skiljer sig tydligt från de motiv med samma namn (till exempel prestationsmotivet) som mäts med självrapporter eller självskattning.

Dels visade det sig att dessa olika mått inte korrelerar signifikant med varandra; dels har det visat sig att de har olika samband med andra variabler. Trots att man skulle kunna tro att det rör sig om två skilda sätt att mäta samma sak, tycks det snarare vara så att de mäter olika aspekter av mänsklig motivation: implicita och explicita motiv.

Vad beträffar prestationsmotivet har denna skillnad formulerats (McClelland m.fl. 1989) så att TAT-metoden mäter individens inre behov av att prestera, såsom det tar sig uttryck i hans eller hennes beteende över tid. När prestationsmotivet mäts med hjälp av självskattningsformulär mäts i stället det värde som han eller hon lägger vid att prestera, beroende på yttre sociala incitament, och det har mer att göra med individens medvetna tänkande än med hans eller hennes oreflekterade beteende.

Det finns empiriskt stöd för en sådan slutsats. I en så kallad metaanalys (där resultaten från många, sinsemellan oberoende studier kombineras och bearbetas statistiskt) som innefattade 105 studier av prestationsmotivet fann man att TAT-måttet var betydligt bättre på att förutsäga långsiktiga utfall, som till exempel den samlade inkomsten under personens livstid, eller hur hög position som personen nått inom en organisation. Frågeformulärsmåttet däremot var bättre på att förutsäga utfall på kortare sikt, till exempel college-betyg och prestation på olika test som mäter förmåga (Spangler 1992).

Men finns det några egentliga hårddata som visar att människor styrs av omedvetna processer? Området är onekligen svårforskat.
[Efter Vår tids psykologi, ed. Hwang, Lundberg, 2005]