Gamla gymnasiet - obs klocktornet!
HÄRNÖSTUDIER

 
Click Here
Religion A

Tolvor- Kristendomen

<>

I.
1 Detta skiljer kristendomens gudsbegrepp från judendomens

2 Dessa föreställningar går idén om Jesus som Guds lidande son tillbaka på
3 Då gör sig den Helige Ande först märkbar i den kristna historien
4 Detta kyrkomöte blev av avgörande för framväxten av en ekumeniskt färgad trosbekännelse som skulle vara bindande för alla regionala kyrkor
5 Genom denna grundläggande tes har människan en utvaldhet som gör henne förmer än alla andra varelser i skapelsen
6 Denna förmåga har lett till att syndfrågan kommit att inta en i högsta grad betydelsefull roll i kristendomens etik och dogmatik
7 Vid den här tidpunkten brukar man idag förlägga Jesu födelse
8 Detta kom att bilda grundvalen till påvens anspråk på överhöghet
9 Sakramenten förmedlar detta, enligt kyrkans synsätt
10 Dessa är den 7 ursprungliga sakramenten katolska och ortodoxa kyrkorna
11 Detta är skillnaden på dopets rening i katolska resp. protestantiska kyrkan
12 Denna kyrka tillmäter nattvarden endast symbolisk innebörd

<>II.
1 Denna funktion har Jesus i kristendomen
2 Detta befriar den kristne från arvsynden
3 På denna judiska föreställning går "den lidande sonen" tillbaka på
4 I denna predikan ger Jesus en ny etik
5 Detta behövs för att leva det himmelska livet
6 Rosenkransen bygger på detta
7 Han är den "nye Adam"
8 Detta binder samman skapelsen med Jesus Kristus
9 En gemensam vördnad för kristendome och judendom
10 Denna förmåga har gjort synden central för kristendomen
11 På detta sätt är begreppet sanning viktig i kristendomen
12 Detta är den helig Ande
 

III.
1 Bergspredikan innebär detta

2 Han var det första manliga vittnet till Jesu uppståndelse (efter kvinnorna)
3 Så uppstod vördnaden kring gudaföderskan Maria
4 Detta innebär det historiska singulariteten i Jesu liv och offer
5 Det centrala elementet i sakramentens kraft och i kyrkans utveckling
6 En sådan Gud visar oss både judendomen och kristendomen
7 Synd betyder egentligen detta
8 Så ser katolska och ortodoxa kyrkan på den Helige Ande
9 Eukaristin betyder detta
10 Denna gudomliga person leder det intellektuella reflektionen i bearbetandet av läran
11 I detta har sakramenten sitt ursprung
12 På så sätt kommer huvudsakligen lönen för dygderna i Bergspredikan