MMS Friends

Psykologi A
HärnöstudierUtvecklingspsykologi

Det är inte bara ansiktet och kroppen som förändras när man blir äldre. Människans utveckling från spädbarn, via ungdomsår och medelålder till ålderdomen är en fascinerande livslång utveckling. Flera utvecklingspsykologer har försökt dela in människans liv i olika stadier eller  "årstider". Från födseln och fram till tonåren verkar indelningen vara lätt att åstadkomma, svårare är det att kategorisera den vuxna människans liv.

Utvecklingspsykologin har till uppgift dels att beskriva det som sker med en individ under hela livsspannet, dels att förklara varför det blir som det blir. I vissa fall är detta relativt lätt - som när det gäller att beskriva utvecklingsgången mellan att krypa, sitta, stå och att gå. Naturligtvis är det kroppen vi beskriver i detta fall. I andra fall är det betydligt svårare: Vad är det egentligen som sker då ett barn knyter an till en vuxen person? Här kommer andra sidor av det mänskliga varandet in. Vad är kärlek? Vad är själva meningen med att en mamma älskar sitt barn? Det är spännande frågor.

Vi behöver nog en livsfilsofi och en religiös tro för att få ett vettigt perspektiv på den mänskliga utvecklingen. Men i sökandet efter denna livsfilosofi kan vi ändå försöka fråga och beskriva. Varför tänker tonåringar som de gör? Hur ska vi beskriva åldrandet under den senare delen av livet? Här hjälper inga yttre observationer av kroppens utveckling, hur många vi än gör. Utvecklingspsykologin måste ändå försöka skapa ett utvecklingsförlopp byggt på observationer.

Enligt den tyske utvecklingspsykologen Paul Baltes (1987) kan man tänka sig sju påståenden att hålla fast vi när det gäller människans utveckling:

1. Utvecklingen är livslång (den tar inte slut vid någon speciell ålder).

2. Utvecklingen är flerdimensionell (såväl biologiska, psykologiska, intellektuella, sociala och andliga aspekter är verksamma inom de flesta människor).

3. Utvecklingen innebär inte bara förbättring utan går åt många olika håll (med åren blir man till exempel bättre på vissa saker och sämre på andra, vissa delar av vår gärna degenererar medan vår "visdom" ibland ökar med åldern).

4. Utvecklingen är plastisk (den kan ta sig många vägar och återhämta sig efter kriser, t. ex. sjukdomar eller moraliska kriser som leder till ett bättre liv generellt sett).

5. Utvecklingen ingår i en historisk ram (vi lever inte i samma samhälle i dag som för hundra år sedan - vi får andra erfarenheter och det ställs andra krav. Samtidigt finns tidlösa sanningar som vi söker gestalta för varje ny generation).

6. Utvecklingen är flerdisciplinär (den studeras av teologer, filosofer, psykologer, pedagoger, sociologer, social- antropologer, biologer etc.)

7. Utvecklingen är kontextuell (den påverkas av att individen har en viss kropp, befinner sig i en viss fysisk miljö, social
omgivning, religiös miljö och omgivande kultur).


Med utgångspunkt i dessa sju tankar kring utvecklingen kan vi försöka beskriva människans utveckling, dels utifrån kronologisk ålder (spädbarnstiden, förskole-, de tidiga skol-, ungdoms- och vuxenåren), dels utifrån olika aspekter av utvecklingen (kognitiv, intellektuell, religiös, språklig- och socio-emotionell utveckling).

Särskilt tre aspekter är viktiga:

1 Den kognitiva utvecklingen innefattar de mentala processer som vi använder för att få information om vår omgivning, ta fram kunskaper ur minnet och bli medvetna om oss själva, om Gud, personlig tro och andra människor.

2 Den språkliga utvecklingen rör såväl den verbala som icke-verbala kommunikationen, samt tolkningen av kommunikationen, tolkningsmiljön för olika kulturer, traditioner och skrifter som format vårt språk.

3  Den sociala och emotionella utvecklingen handlar om hur vi utvecklas som ansvarsfulla personer, hur vi vår livsinsikt påverkar oss känslomässigt till unika individer i samspel med andra och med de mål för livet som vi lärt oss förstå.

De olika aspekterna av utvecklingen överlappar. Det är endast i tanken som det går att skilja utvecklingsaspekter åt - i det verkliga livet hänger språk och känsla, tro och förståelse ihop och påverkar varandra på varierande sätt.

Här kommer nu några olika övergripande teoretiska perspektiv. Det är strukturerat på detta sätt för att undvika fragmentisering och i stället ge läsaren en mera översiktlig bild.I. Barnåren

Före Spädbarnstiden - det prenatala livet


Allteftersom motståndet mot abort växer i takt med kunskapen om fostret blir intresset för det prenatala livet allt större. Men det har forskats länge kring detta.

Freud lämnade ett viktigt bidrag till den prenatala psykologin. Han fastställde utom all tvekan att negativa känslor har en ofördelaktig inverkan på den fysiska hälsan. Han kallade följderna psykosomatiska sjukdomar. Att de åkommor han hade i tankarna när han formulerade begreppet var magsår och migrän, gjorde ingen större skillnad. Det gör inte heller den omständigheten att han inriktade sig på de negativa i stället för de positiva verkningarna av psykiska tillstånd på hälsan.

Det centrala låg i att Freud insåg att en känsla kunde ge upphov till smärta och t. o. m.  fysiska förändringar i kroppen. Om det var riktigt, tänkte en del forskare, kunde då inte en känsla också forma ett ofött barns personlighet?

Under 1940- och 50-talet blev forskningen säkrare på att moderns känslor hade verkan på ett foster. Till dem hörde Igor Caruso och Sepp Schindler vid universitetet i Salzburg i Österrike, Lester Sontag och Peter Fodor i Förenta staterna, Friedrich Kruse i Tyskland, Dennis Stott vid Glasgowuniversitetet, D W Winnicott vid London- universitetet och Gustav Hans Graber i Schweiz. Men de kunde inte bevisa det i ett laboratorium.

I egenskap av psykiatrer och psykoanalytiker använde de sina ideer och insikter som enda hjälpmedel. Och även om de vid 1950-talets början redan hade flugit högre på de ideernas vingar än de hade drömt om var möjligt när de började sin forskning var de fortfarande i behov av en metod att förvandla dem till kalla fakta som kunde bevisas och verifieras av deras kolleger inom de fysiologiska veten-
skaperna. Kort sagt, vad de behövde var ett sätt att faktiskt studera det ofödda barnet i livmodern och rentav göra olika prov. Det översteg förmågan hos alla maskiner eller apparater som då existerade.

Vid mitten av 60-talet hann emellertid den medicinska teknologin slutligen i fatt dem. Och eftersom många av dessa pionjärer fick leva till en vördnadsvärd ålder med sina krafter i behåll fick de tillfredsställelsen att uppleva att många av deras forskningsresultat bekräftades av en ny generation av forskare. Det arbete som utfördes av neurologer som Dominick Purpura vid Albert Einstein Medical College i New York och Maria Z Salam och Richard D Adams vid Harvard, av audiologer som Erik Wedenberg vid Karolinska institutet i Sverige och obstetriker som Antonio J Ferreria vid Mental Research Institute i Palo Alto, Albert Liley vid institutionen för högre medicinska studier, National Woman's Hospital i Auckland på Nya Zeeland och Margret Liley, hans hustru, försåg oss slutligen med det som vi så högeligen saknat - tillförlitliga, ovedersägliga fysiologiska bevis för att fostret hör, förnimmer, känner. I själva verket visade den bild av det ofödda barnet som började framträda på grundval av dessa mäns och kvinnors forskning att det känslomässigt, intellektuellt och fysiskt var ännu mer utvecklat än pionjärer som Winnicott och Kruse hade föreställt sig.

Undersökningar visar t ex att det i femte veckan redan är i färd med att utveckla en häpnadsväckande mångsidig repertoar av reflexhandlingar. I åttonde veckan rör det inte bara med lätthet på huvud, armar och bål, det har redan format dessa rörelser till ett primitivt kroppsspråk - det visar vad det tycker om och inte tycker om med välplacerade stötar och sparkar. Något som det tycker alldeles särskilt illa om är att man klämmer och petar på det. Tryck och peta på eller nyp i en blivande mors mage, så kommer hennes två och en halv månad gamla foster att snabbt vrida sig undan (som man observerat med hjälp av olika tekniker).

Att fostret är så angeläget att ha det lugnt och skönt kan kanske förklara varför en del nyfödda barn är så aktiva på natten. In utero (i magen) var natten den tid på dygnet då barnet hade det som livligast. När modern låg i sängen var hon allt annat än avspänd och fridfull till mods. Med halsbränna, orolig mage och kramper i benen vände och vred hon på sig ideligen, och det förekom alltid minst två eller tre besök på toaletten. Därför tycker jag inte att det är alltför överraskande att en del barn kommer till världen med omvänd sömnrytm.

Det tar litet längre tid att lära sig behärska ansiktsuttryck än kroppsrörelser i allmänhet. I fjärde fostermånaden kan det ofödda barnet rynka pannan, kisa med ögonen och göra grimaser. Ungefär vid den tiden förvärvar det också sina grundläggande reflexer. Stryk det över ögonlocken (det har gjorts som ett experiment i livmodern) så kisar det i stället för att med ett ryck dra undan hela kroppen som tidigare. Stryk det över läpparna och det börjar suga.

Fyra till åtta veckor senare är det lika känsligt för beröring som vilken ettåring som helst. Om man råkar kittla det i hårbotten under en medicinsk undersökning, rör det snabbt på huvudet. Det tycker också oerhört illa om kallt vatten. Om det injiceras i moderns mage, sparkar barnet våldsamt.

Det kanske mest förvånande hos denna högst förvånande varelse är dess kräsna smak. Vi betraktar vanligtvis inte fostret som en finsmakare. Men det är det - på sätt och vis. Tillsätt sackarin till dess normalt menlösa diet av fostervatten, så börjar det svälja dubbelt så fort. Tillsätt en illasmakande olja som liknar jod och kallas Lipidol, så sjunker inte bara tempot i sväljandet tvärt, utan det görockså grimaser.

Undersökningar på senare tid visar också att från och med den 24:e veckan lyssnar det ofödda barnet oavbrutet. Och det har mycket att lyssna till. Det förekommer en hel del oväsen i buken och livmodern under graviditeten. Kurrandet i moderns mage är det högsta ljud som det hör. Hennes röst, faderns röst och annat buller då och då är lägre, men det kan ändå höra detn. Men det ljud som dominerar i dess värld är det rytmiska dunket av moderns hjärtverksamhet. Så länge som den regelbundna rytmen fortsätter, vet det ofödda barnet att allt är väl. Det känner sig tryggt och den trygghetskänslan blir kvar hos det.

Det omedvetna minnet av moderns hjärtverksamhet i livmodern tycks vara anledningen till att ett spädbarn tröstas av att någon håller det mot sitt bröst eller vyssjas i sömn av det jämna tickandet från ett ur, och till att vuxna mitt i jäktet på ett kontor sällan distraheras av det rytmiska knattret från skrivmaskiner eller det ständiga bruset från en luftkonditioneringsapparat. Albert Liley tror att det också är anledningen till att de flesta människor, när man ber dem att ställa in en metronom på ett tempo som passar dem, vanligen väljer ett tempo på mellan 50 och 90 svängningar i minuten - ungefär detsamma som den takt i vilken det mänskliga hjärtat slår.

En annan expert, Elias Garnetti, anser att det första minnet av moderns hjärtverksarnhet också förklarar mycket när det gäller vår musikaliska smak. Alla kända rytmer på trumma, påpekar han, öyerensstämmer med ett av två grundläggande mönster - antingen det snabba hamrandet från djurs hovar eller det taktfasta dunkandet från människohjärtat. Mönstret från djurens hovslag är lätt nog att förstå - en fjärran kvarleva från människans förflutna som jägare. Ändå är det rytmen av hjärtslag som har störst utbredning i världen - t o m bland de återstående jägarkulturerna.

Boris Brott är fast övertygad om att hans intresse för musik väcktes i moderlivet. Många andra musiker, bland dem Arthur Rubinstein och Yehudi Menuhin, påstår samma sak. Dessutom har audiologen Michele Clements i en fängslande serie nya undersökningar visat att det ofödda barnet har tydliga tycken och antipatier när det gäller musik - och är ganska kräset, vad det beträffar.

Som jag nämnde tidigare, tillhör Vivaldi det ofödda barnets älsklingskompositörer. Det gör också Mozart. När helst en skiva med en av deras luftigt himlasträvande kompositioner lades på grammofonen, rapporterar dr Clements, stabiliserades alltid fostrets hjärtverksamhet och det sparkade mindre. Brahms och Beethovens musik och alla former av rockmusik gjorde å andra sidan de flesta foster alldeles vilda. Då deras gravida mödrar lyssnade till den sortens inspelningar sparkade de våldsamt.

På 1920-talet rapporterade en tysk forskare en ännu kraftigare reaktion. Flera av hans gravida patienter talade om för honom att de hade slutat att gå på konserter därför att deras ofödda barn reagerade så häftigt på musik. Nära femtio år senare upptäckte Liley och hans kolleger slutligen varför. Lileys forskarlag konstaterade att från och med den 25:e graviditetsveckan hoppar ett foster bokstavligt talat i takt med rytmen från trumman i en orkester, vilket avgjort inte är något särskilt vilsamt sätt att tillbringa kvällen.

Ett ofött barns synförmåga utvecklas långsammare, av uppenbara orsaker. Det är visserligen inte fullständigt mörkt i livmodern, men den är inte precis någon idealisk plats för synövningar. Det betyder inte att ett foster inte kan se. Från och med den 16:e veckan in utero är det mycket känsligt för ljus. Det märker när modern solbadar med hjälp av de strålar som når det. Och även om det vanligen inte störs av detta, oroas det om man lyser direkt på moderns mage. Det tittar ofta åt andra hållet, och även om det inte gör det, kommer ljuset det att haja till. En forskare åstadkom dramatiska fluktuationer i fostrets hjärtverk-samhet bara genom att lysa med en blinkande lampa på en gravid kvinnas mage.

Ett barn har inte särskilt skarp syn vid födelsen. En nyfödd har bara en synskärpa på 20/500 mätt med Snellen Test Chart, vilket innebär att det inte kan se ett träd på ett avstånd motsvarande sträckan halvvägs över en fotbollsplan. Men varken träd eller fotbollsplaner spelar hur som helst någon större roll i dess liv på det här stadiet. Det kan se föremålen i sin värld ganska tydligt, om det har dem på nära håll. Det kan urskilja de flesta drag i moderns ansikte om det befinner sig på 15 till 30 cm avstånd. Något som är lika imponerande, det kan urskilja konturerna av ett finger på så långt avstånd som 2,7 m.

Liley har en fascinerande teori att ett spädbarns svaga syn åtminstone delvis kan bero på efterverkningarna av en vana som det lagt sig till med i livmodern. Han hävdar att om ett spädbarn inte intresserar sig så värst mycket för föremål som befinner sig på längre avstånd än 3 till 4,5 dm, beror det på att detta motsvarar omfånget av det hem som det nyligen har lämnat.

Det faktum att det ofödda barnet bevisligen har förmågan att reagera på omgivningen genom sina sinnen, visar att det har de grundläggande förutsättningarna för inlärning. Men för att en personlighet skall utformas krävs det något mer. Ett absolut minimikrav är medvetande. En mors tankar och känslor kan inte inregistreras i ett vakuum, om de skall ha någon mening. Hennes barn måste vara intensivt medvetet om vad hon tänker och upplever.


Spädbarnstiden

Med spädbarnstiden menar man vanligtvis de första två åren i barnet, liv. Under denna tidsperiod genomgår människan en mer dramatisk utveckling än under någon annan period i livet. Det nyfödda barnet sover under stora delar av dygnet och har ännu bara en minimal kännedom om andra människor. Även om ett nyfött barn är långt ifrån så hjälplöst som man tidigare trodde, är dess förmåga att uppfatta omvärlden begränsad.

Efter några år är bilden en helt annan. Tvååringen kan göra fler saker utan hjälp av en vuxen och har oändligt många fler erfarenheter än det nyfödda barnet. Men det kan också genom en alltmer förfinad tanke- och varseblivnings- förmåga gruppera händelser och förstå på vilka sätt nya upplevelser hänger ihop med gamla. Spädbarnet har utvecklat en känslomässig relation till någon eller några närstående, en relation som består även när barnet och den vuxne är skilda åt i tid och rum.

Det kompetenta spädbarnet

Redan från födseln är den nyföddas hjärna relativt välutvecklad. Ett grovt mått på hjärnans storlek är att dess vikt hos den nyfödde är 1/4 av den vuxnes, medan resten av kroppen bara väger 1/20 av en vuxen människas kropp. Huvudet är alltså oproportionerligt stort. Vid två års ålder har hjärnan uppnått 3/4 av den »färdiga« vikten, medan kroppen endast utgör 1/5 av en vuxens kropp.

Vid födseln är synen det minst utvecklade sinnet. För att ett nyfött barn ska kunna fokusera på ett föremål (det vill säga få en skarp bild av det), får föremålet inte befinna sig längre bort än 20-25 cm ifrån barnets ögon. Avståndsseendet är förhållandevis dåligt. Synskärpan är dessutom endast en bråkdel av en vuxens, vilket innebär att barnet inte ens på nära håll kan se detaljer i någon större utsträckning.

Synen utvecklas dock snabbt. Två månader gamla barn kan uppfatta olika typer av mönster, till exempel känna igen ett mänskligt ansikte. De kan också skilja mellan typiskt manliga och kvinnliga ansikten, och de tittar hellre på glada än på sorgsna ansikten. Att spädbarn föredrar runda former och dras till något som liknar ögon och mun i omgivningen är också en klar fördel för barnet, eftersom det underlättar barnets kontakt med den vuxne.

Man kan fråga sig hur vi vet detta - spädbarnet kan ju inte svara på frågor som vi ställer. Till exempel kan man märka att barn föredrar eller känner igen saker och ting genom att de tittar längre på sådant som de tycker om, eller på personer som de känner igen.

I jämförelse med den relativt dåliga synförmågan har nyfödda barn förhållandevis god hörsel. Plötsliga ljud skrämmer dem och att gråta, rytmiska ljud lugnar dem och gör att de somnar lättare.

Redan efter några veckor kan de skilja mammans och pappans röster frän andra människors, och de föredrar också att lyssna på dem. Vid fyra månaders ålder känner många barn igen rösterna hos andra som finns i deras närhet, till exempel syskon.

Spädbarn reagerar både på starka och svaga lukter redan från de första dagarna i livet. Undersökningar visar att luktsinnet har en speciell betydelse under den första tiden, när det gäller att känna igen föräldrarna. Smaksinnet är också väl utvecklat vid födseln, i varje fall när det gäller sött. Det dröjer inte länge förrän barnen också kan skilja mellan salt, surt och bittert.

Delar av känselsinnet (till exempel smärtupplevelser) är relativt outvecklade vid födelsen - barn gråter bara en kort stund om man sticker dem i hälen inför ett blodprov. Reaktionerna är mycket starkare ett år senare. Beröringssinnet tycks däremot vara väl utvecklat; de flesta barn kan tröstas genom smekningar och kramar.

Barnen använder under denna första period i livet sina sinnen och sina motoriska färdigheter för att förstå sin omvärld. Det hela resulterar i en komplicerad samordning av sensoriska och motoriska färdigheter. Sensoriska färdigheter handlar till exempel om att lära sig art känna igen ett ansikte eller att en viss sorts mat smakar gott. Exempel på motoriska färdigheter är att lära sig att gå eller att lyckas hålla balansen.


Tidig kognitiv utveckling - Jean Piaget

En forskare som mer än någon annan förknippas med studiet av kognitiv utveckling är schweizaren Jean Piaget (1896-1980). Efter att ha studerat filosofi vid Sorbonne i Paris träffade han av en tillfällighet Theodore Simon (1873-1961), som tillsammans med Alfred Binet (1857-1911) hade arbetat med att utforma ett intelligenstest (den s.k. Binet-Simon-skalan). Intelligens- testet var utarbetat för att mäta vilka elever som behövde gå i så kallad »hjälpklass«.

Piaget blev intresserad av varför barnen svarade rätt men han ställde sig också frågan varför de svarade fel på uppgifterna i intelligenstestet. Vilka tankeprocesser låg till grund för barnens sätt att resonera och för deras begreppsbildning?

I sina studier av kognitiv utveckling utgick Piaget ofta från observationer på sina egna barn. När han till exempel ville visa på spädbarnets möjligheter och begränsningar genomförde han följande försök på sin några månader gamle son Laurent:

"Den lille pojken fick ett snöre om handleden som knöts ihop med en skallra ovanrör hans säng. Om Laurent rörde tillräckligt kraftigtpå handen började skallran låta. Först skedde det genom att han i stort sett rörde hela kroppen, men efter hand blev rörelserna alltmer exakta. Dagen därpå band Piaget åter ihop handleden och skallran. Först då Piaget rörde på skallran verkade Laurent » komma ihåg « gårdagens upplevelse.

Den tredje dagen sattes snöret fast på Laurents andra hand, och Piaget började med att själv sätta skallran i rörelse - då rörde Laurent på den handskallran först varit fastbunden vid!

När ingenting hände blev Laurents rörelser så kraftiga att han skakade i hela kroppen, och till slut fick hån ljud i skallran. Efter några försök kunde Laurent återigen inskränka rörelserna, så att han till slut bara använde den ena handen för att fåskallran att låta. Detta visar att Laurent på något sätt insåg kopplingen mellan sina egna handrörelser och skallrans ljud - delvis en instrumentell form av betingning."

Följande händelse rör dottern Jacqueline, 20 månader (Piaget 1962):

"Jacqueline går fram till dörren med ett grässtrå i vardera handen. Hon sträcker ut handen mot handtaget och upptäcker att hon måste släppa det ena grässtråt för att kunna öppna dörren. Hon lägger ned båda grässtråna på golvet, öppnar dörren, plockar upp dem igen och går in. När hon ska gå ut ur rummet lägger hon återigen grässtråna på golvet och tar tag i dörrhandtaget. Då upptäcker hon att dörren öppnas inåt och att den därmed kommer att svepa med siggrässtråna. Därför plockar hon upp dem och placerar dem utanför dörrens räckvidd."

Utifrån bland annat studierna av sina egna barn kom Piaget fram till att det finns fyra huvudstadier i den kognitiva utvecklingen. Stadierna är åldersrelaterade och uppbyggda på ett sätt som gör att barnens tänkande i en viss fas delvis skiljer sig från tänkandet under en annan fas. Dessa fyra stadier kan ses som en trappa där de senare stadiern bygger på de föregående (se tabell i).


PIAGETS FYRA HUVUDSTADIER

Även om många av Piagets slutsatser har bekräftats, så har kritiska forskare betonat de stora individuella skillnaderna i tidpunkten för de olika stadierna. Det är inte någon jämn och stadig utveckling som sker, hävdar de, utan en som går både framåt och bakåt. Så här ser de ut:

1 Sensori-motororiskt: 0-2 år. Tänkandet är begränsat till
handlingsscheman.

2 Preoperationellt: 2-6 år. Representationer, intuitivt, men inget logiskt tänkande.

3 Konkret operationellt: 6-12 år. Systematiskt och logiskt tänkande, men bara i samband med konkreta faktorer.

4. Formellt operationellt: 12- . Abstrakt, logiskt tänkande,


En annan slutsats av senare forskning är att ett av stadierna, de konkreta operationernas stadium, för många barn tycks inträffa tidigare än vad Piaget trodde (Flavell m.fl. 1993).


Trots olika former av kritik och förändringar av Piagets ursprungliga teori tycks hans uppfattning om barns kognitiva utveckling i huvudsak ha fått stöd i senare forskning. Här lite mer innehåll om dem:


Det sensori-motoriska stadiet (0 -2 år)

Det sensori-rnotoriska stadiet omfattar i stort sett åldern 0-2 år. Enligt
Piaget är dä sinnena och de motoriska färdigheterna i fokus för tänkandet. Det hela börjar med reflexer och slutar med en komplex samordning av sensoriska och motoriska färdigheter. Spädbarnets uppfattning av saker och ting i omvärlden är begränsad till de saker som det själv kan rikta sina handlingar gentemot. Så småningom lär sig barnet att något finns även om det inte syns (objektpermanens). Det börjar minnas och i fantasin ta fram och använda sig av olika erfarenheter (mental representation).

Dessa förmågor bidrar till att barnet lär sig att även om mamma eller pappa inte finns hos dem just för tillfället, är de inte borta för alltid. Detta betyder att barnet har en känsla för att andra människor kan existera även om dc inte är fysiskt närvarande. På så sätt lär sig barnet att lita på de vuxnas förmåga att ge dem föda, värme, skydd och trygghet. Barnet får efter hand det som Erik H. Erikson kallar för en grundläggande trygghet i förhållande till vissa människor, oftast till föräldrarna.

Piagets stadier presenteras mer ingående under respektive åldersgrupp i detta kapitel.


Mental jämvikt

Piagets ide var att alla människor strävar efter mental jämvikt, dvs. en balans mellan olika motverkande krafter i medvetandet. Människan strävar ständigt efter att förstå och begripa omvärlden och det som händer i den. Som ung man hade Piaget en andlig kris där han upplevde en konflikt mellan tro och vetenskap. I sitt försök att se vetenskap och andliga värden i ett sammanhang växte idén om en strävan efter intellektuell balans och jämvikt fram. Denna balans blev en balans mellan delarna och helheten, mellan empiriska fakta och det sammanhang dessa existerade i. Gud levde "immanent" i de mentala operationerna hos människan.

För att uppnå denna balanserade jämvikt anpassar människan sitt gamla tänkande till ny information och nya erfarenheter. Denna anpassning sker enligt Piaget på två olika sätt, med assimilation och med ackommodation:

Assimilation innebär helt enkelt att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att några »strukturer « eller »scheman « behöver ändras.

Ackommodation kräver att man förändrar sin kunskap, sina mentala begrepp eller föreställningar, efter den nya informationen och erfarenheten.

Jämvikten uppnås med hjälp av mentala begrepp - eller scheman som Piaget valde att kalla dem - som skapar en harmoni mellan den gamla bilden i medvetandet och de nya erfarenheterna. Schemat är det man generellt använder sig av för att reflektera över eller samspela med omvärlden. Spädbarnet lär först känna världen utifrån ett schema som säger »sug och grip tag i«. I vuxen ålder har vi införlivat en mängd scheman som hjälper oss att se vad som är rätt och fel i olika situationer.

När existerande scheman inte stämmer med de erfarenheter man gör uppstår en obalans. Obalansen leder först till en viss förvirring som sedan kan leda till att gamla scheman modifieras och utvecklas och till att nya konstrueras - allt för att bilden av världen ska stämma med erfarenheterna.

Perioder av obalans kan upplevas som störande av både barn och vuxna; det medför en misstanke om eller bekräftelse på att ens kunskaper inte längre är hållbara. Men det kan också vara spännande att att så att säga bryta nya vägar, tänka på ett nytt sätt och få aha-upplevelser. Varje gång människan får eller söker nya erfarenheter utmanas gamla scheman, i synnerhet under barndomen. Aktiv nyfikenhet utgör enligt Piaget kärnan i intelligensen - »kunskapsmedvetenhet växer fram ur handlingar« , skrev han.
Från läte till ord

Under de första månaderna använder barn rösten främst för arc
uttrycka välbefinnande och obehag. Under de följande månaderna utvecklas en allt större variation av ljud: vokaler runt 3 månader,  kombinationer av vokal-konsonant vid cirka 6 månader och ordliknande läten vid omkring 8 månader. Jollret består av en kombinationer av vokaler och konsonanter, det låter som riktigt tal men saknar språklig innebörd.

Ungefär 50 procent av alla barn säger sitt första ord i ettårsåldern. 90 procent före 18 månaders ålder. De kan ännu inte forma alla ljuden riktigt och inte heller alltid använda ordet på ett exakt sätt. Det första ordet står oftast för något som är viktigt för barnet. Förutom mamma och pappa kan det vara ett vanligt föremål som finns med i en handling som barnet gör. De som känner barnet hör och förstår dess första ord långt innan någon obekant gör det. Utökningen av ordförrådet går förhållandevis långsamt i början: ett eller två ord vid ett års ålder, i genomsnitt 300 ord i tvåårsåldern (oftast substantiv). Därefter ökar ordförrådet mycket snabbt, en sexåring förstår
över 10 000 ord.


Kommunikation

Barn över hela världen följer i stort sett samma mönster vad gäller den språkliga utvecklingen:

i. Nyfödda kommunicerar med hjälp av ljud, rörelser
och ansiktsuttryck.

2. Vid 6 månader jollrar barnen och använder ord.

3. Vid 8 månader behärskar barnen vissa grundläggande samtalsregler.

4. Mellan 10 och 20 månader yttrar barnen det första orden och sedan ökar ordförrådet snabbt.

5. Vid 2 år behärskar de flesta barn en viss grammatisk struktur, som ordföljd och hur pronomen används.

Redan från födseln använder barnen språket som funktion, i bemärkelsen att de yttrar ljud för att kommunicera. Detta leder under de första åren till att de kan tillägna sig språkets struktur, dvs. speciella ljud och regler för det språk de lär sig.

Tidigare inriktades forskningen om barns språkutveckling på barnet som den lärande och de vuxna som lärare. På senare tid har forskningen emellertid inriktat sig mer på samspelet mellan vuxna och barn. I studier har man då upptäckt att barn lyssnar och reagerar på tal redan från mycket tidig ålder. Under sina första dagar spärrar de upp ögonen när de hör ett ljud och vänder huvudet mot ljudkällan. De blir upphetsade när någon pratar och visar att de föredrar vissaröster framför andra. Barn som till och med är yngre än en månad visar att de skiljer på mycket snarlika ljud, vilket en del menar tyder på att denna förmåga är medfödd.

När vuxna talar med små barn använder de sig ofta av så kallat »babyspråk«. De pratar på ett sätt till barn som är mycket likt från kultur till kultur - de har ett högre tonläge, intonationen är mer omväxlande, de använder enklare och konkretare ord samt kortare meningar än i samtal med andra vuxna. De kommer också med fler frågor, uppmaningar och upprepningar än vanligt, yttrar färre pronomen och använder mer sällan imperfekt.

Den språkliga kommunikationen är förstås förhållandevis ensidig under den första tiden, men ju äldre barnen blir desto mer liknar den ett vanligt samtal med regler och turtagning. Leken » tittut « påminner om en konversation i och med att parterna tar sina turer och följer vissa regler, som att vara tyst när den andra pratar. Denna samtalsaspekt av kommunikationen mellan vuxen och spädbarn blir starkare mellan 5 och 7 månader. Föräldrarna börjar då uppfatta leenden, rapningar och gäspningar som delar av en dialog och utgår från detta i sina reaktioner på barnet.

Under varje stadium av utvecklingen förstår barnen mycket mer än de ger uttryck för. Ett barn på 10 månader kan till exempel förstå frågan »Var är mamma?« eller »Vill du komma till pappa? « Barnen visar, genom att de faktiskt kryper fram till pappan, att de förstår innebörden i det som sägs. Här spelar givetvis kroppsspråket en viktig roll, föräldern sträcker kanske fram händerna mot barnet.

Enligt Piaget måste barnen ha nått den sista fasen i det sensori-motoriska stadiet - mentala representationer eller inre bilder - innan språkutvecklingen i form av inlärda ord kan sätta fart. Det verkar stämma, eftersom man för att verkligen begripa kopplingen mellan ett ord och vad det betecknar måste kunna föreställa sig ett föremål utan att använda sensoriska och motoriska färdigheter. Man måste dessutom antagligen ha förstått att objekten har en permanens innan man kan koppla till exempel ljudet »lampa« både till ett speciellt föremål i sinnevärlden och till ett begrepp i medvetandet. Denna permanens överförd på tillvaron som helhet bildar troligtivis det immanenta gudsbegreppet.

I många samspelssituationer börjar barnet en konversation utan
någon uppenbar anledning. Ofta upprepar exempelvis > 8 månader gamla barn ordet »hej« tills de får en reaktion och pekar sedan på olika saker och benämner dem - allt medan de förväntar sig att någon lyssnar och ger dem ett svar. Kanske rekapitulerar de vad de lärt sig, kanske vill de kontrollera att något fortfarande stämmer eller också försöker de undervisa de vuxna på samma sätt som de själva blir undervisade.

Men det viktigaste är kanske att samspelet inte behöver ha något yttre mål, det är sig självt nog. Barnen har en stark drift att vilja förstå sin omvärld och sina erfarenheter. Samma drift som gör barn till »utforskare« gör att de söker mening i alla läten som kommer ur munnen på andra människor. De försöker förstå vad olika munrörelser står för och i någon mening vad det är som styr ljuden. Det är här verbala samspelet mellan vuxna och barn som utgör det centrala i ett barns språkutveckling.


Fallet Genie

Det finns ett tragiskt exempel på vad som händer när ett barn växer upp utan språklig (och känslomässig) stimulans. År 1970 fann de sociala myndigheterna i hos Angeles en flicka, Genie, som då var drygt 13 år och som större delen av sitt liv (från omkring 20 månaders ålder) suttit fastspänd i ett litet mörkt rum. Pappan pratade över huvud taget inte med henne, och om hon försökte säga något fick hon stryk. Mamman visade sig bara korta stunder varje dag, och då för att mata henne.

En sådan situation skapar förstås inte bara språkliga störningar utan även emotionella. När Genie togs om hand var hon svårt känslomässigt störd och hade mycket starka vredesutbrott. Hon var stum och förstod inte någon grammatik, men hon kunde förstå några ord. I en mer positiv miljö gjorde hon sedan jämförelsevis stora språkliga framsteg. Hon gick igenom flera av de typiska stegen i ett normalt barns språkutveckling, även om hon socialt och emotionellt fortfarande var avvikande. Men den språkliga utvecklingen går långsamt: hon behövde sju år på sig för att lära sig det som ett vanligt barn gör på två år (Rymer 1993).

Piagets teori om utveckling och jämvikt har indirekt påverkat religionspsykologin där religiös utveckling ses som parallell till de mentala utvecklingsstadierna. Piaget hjälpte till att starta en forskning i Geneve som empiriskt och direkt studerade religionen ur psykologiskt perspektiv. Han använde där en typologi som baserades på motsatser i beskrivningen av Gud,
t. ex. immanens och transcendens. Han korrelerade dessa typer med olika typer av föräldrarelationer.
Barns uppfattning om religion

Till den mentala utvecklingen hör i de flesta kulturer ett förstående av moraliska och religiösa aspekter på sitt beteende. Men hur spelar barns religion in på deras självuppfattning? I tre separata studier undersökte forskaren David Elkind judiska, katolska och protestantiska barns uppfattning om sin religiösa identitet och sin tro. Judiska barn fick frågor som "Är du judisk?", "Vad är det som gör att du är jude?", "Kan en hund eller katt vara jude? Varför? Varför inte?", "Hur blir man jude?" Elkind fann genom svaren kognitiva likheter som hade att göra med åldern. Liknande frågor och svar stämde också på de katolska och protestantiska barnen. Utvecklingen av religiösa kognitiva begrepp verkar vara paralella med Piagets kognitiva staier.

I åldrarna 5-7 -- som svarar mot Piagets preoperationella stadium, verkade barnen tänka på ett absolut sätt om vilken tro de tillhörde: Gud hade bestämt att det var på ett visst sätt och detta kunde inte ändras.

I åldrarna 7-9 -- som motsvarar Piagets tidiga konkreta operationella stadium,  var de religiösa idéerna mycket konkreta. Tron bestämdes av vilken familj man föddes i. Om en katolsk familj hade en katt så var den katten katolik.

I nästan stadiium av religiös utveckling, åldrarna 10-14 -- motsvarande Piagets sena konkreta och tidiga formella operationella stadium,  började barnen förstå lite mer av det komplexa i religiöst liv och liturgi. De förstod att en person kan förändra och utveckla sin tro. De insåg att religion kommer inifrån personen själv och bestäms inte utifrån. Abstrakt och differentierat religiöst tänkande började visa sig i denna åldersgrupp.

Elkind drog slutsatsen att barn inte förstår abstrakta religiösa idéer förrän i 11-årsåldern, alltså den period Piaget kallar formellt operationellt utvecklingsstadium.

En annan psykolog och forskare (Goldman, 1964) tillämpade Piagets teori om kognitiv utveckling på det religiösa tänkandet. Han kom i sin forskning fram till att religiöst tänkande inte skiljer sin från icke-religiöst tänkande vare sig i modus eller metod. Han undersökte 5-15-åringar i England och använde religiösa bilder och målningar med religiös innebörd ( t. ex. ett barn på knä vid sängen för bön, motiv ur Gamla Testamentet, t. ex. Moses och den brinnande busken) och dessutom frågor kring Jesu liv. Han analyserade svaren och fann, som Elkind, att religiöst tänkande utvecklas i faser som stämmer överens med den mer allmänna kognitiva utvecklingen hos barn och ungdomar.

En rad undersökningar visar samma sak: att barn är kapabla till religiöst tänkande allteftersom de utvecklas kognitivt. (Degelman, Mullen & Mullen, 1984, Peatling, 1974, Peatling & Laabs, 1975, Tamminen, 1976, Tamminen & Nurmi, 1995). Vissa forskare har undersökt specifika förutsägelser utifrån Piagets perspektiv för religiös utveckling. Man har funnit (Zachry, 1990) att gymnasieungdomar var i överensstämmelse med Piagets teori vad gäller sättet att tänka abstrakt i religiösa frågor. Man fann att religiöst innehåll liksom andra kognitiva innehåll bygger på en underliggande formell logik.

Men hur utvecklas barn moraliskt? Forskaren Lawrence Kohlberg (1964, 1969, 1981, 1984) har funnit att Piagets tanke om att moraliska omdömen kommer ur deras kognitiva förmåga kan tillämpas även på det moraliska tänkandet. I en serie av studier frågade han försökspersonerna vad de tänkte om olika moraliska dilemman.

Han använde till exempel fallet med en kvinna nära döden i cancer som skulle kunna räddas genom en ny medicin. Han som sålde medicinen tog emellertid så mycket betalt att kvinnans make inte hade råd. Därför gjorde han ett inbrott hos försäljaren och stal medicinen. Försökspersonerna skulle nu kommentera moraliskt detta val av handling.

Av svaren förstod Kohlberg att barn och ungdomar går genom tre faser av moralisk kognitiv utveckling. Varje stadium utmärks av allt mer komplex förståelse för den moraliska situationen, allt mer integrerar och differentierad förmåga till moraliskt omdöme.


Kohlbergs stadier av moralisk utveckling:


1. Förkonventionell nivå - tidig barndom
Stadium 1. Orientering mot straff och lydnad - barnet undviker straff och hänvisar till makt som värde i sig själv. Moral uppfattas som baserad på själviskt intresse. Goda och onda handlingar bestäms av de fysiska konsekvenser de får i form av straff eller belöning, oavsett av betydelser som människor lägger i dessa konsekvenser.

Stadium 2. Orientering mot instrumentell relativism - barnet koncentrerar sig på sig själv som mottagare av belöning för rätt handlande. Reciprokt tänkande kan finnas men av typen: om du gör något för mig så gör jag något för dig.

2. Konventionell nivå - sen barndom och tidig ungdom
Generellt innebär denna nivå att barnet vill ha beröm och undvika klander och detta bildar grunden för moralen. Lagar och regler betraktas som värden i sig själv.

Stadium 3. Orientering mot interpersonell harmoni eller "duktig pojke/duktig flicka" - barnet drivs av beteenden som ger trevlig effekt eller hjälper andra och samtidigt genererar beröm.
Stadium 4. Orientering mot lag och ordning - barnet och den tidiga tonåringen blir noga med att bibehålla en social ordning och vidmakthålla auktoriteten och de strikta reglerna för det sociala livet.

3. Postkonventionell nivå: den senare tonåren och framåt
Personer i denna ålder börjar tänka på moral som abstrakta principer. De kan skilja på den egna identifikationen inom en grupp och moraliska principer och moraliska värden i sig som kan förknippas med olika grupper.

Stadium 5.  Orientering mot sociala kontrakt, legalistisk orientering - tonåringen inser att människor handlar efter olika normer och att det blir viktigt att söka hitta konsensus inom en grupp.

Stadium 6. Orientering mot universella etiska principer - tonåringen börjar sitt sökande efter ett egen informerat samvete och en egen förnuftig övertygelse om vad som är rätt i sig. Moraliskt ansvar blir allt viktigare och en stark betoning på universellt och absolut giltiga normer, på konsistens och logisk hållbarhet.


II. Vuxenåren


Vuxenåren

När blir man egentligen vuxen? I dag är det inte så lätt att svara på den frågan. Förr kunde man mena att man blev vuxen vid konfirmationen, då man gått färdigt folkskolan, fått ett stadigvarande arbete eller flyttat hemifrån. I dag har tiden i skola och utbildning blivit längre i takt med arbetslivets krav på specialiserade kunskaper. De som läser på högskolenivå kan av ekonomiska skäl eller på grund av bostadsbrist bo kvar hemma hos sina föräldrar långt efter det att de fyllt 20 år. Det är inte ovanligt att det från skolans slut dröjer tio år eller mer innan man har en bostad, ett fast arbete och har bildat familj.

Åldrandet är ett biologiskt faktum. Även om en människa kan leva som längst till omkring 120 års ålder, är den förväntade livsåldern eller den genomsnittliga livslängden mycket lägre. Förbättrat hälsotillstånd, motion, bättre arbets- och hygienförhållanden och bättre näringssituation och högre livstillfredsställelse gör att vi i dag lever längre än tidigare (medellivslängden var 30 år lägre på 1800-talet).

Den förväntade livslängden var år 2010 för svenska kvinnor 82 år och för svenska män 78 år. Mellan 195o och 1990 fördubblades den del av världens befolkning som var 65 år och äldre, en utveckling som fortsätter in på 2000-talet. Det är få av oss som lever till 90 eller 100 års ålder, men det antal individer som gör så ökar kontinuerligt.


Vuxenlivet brukar delas in i följande perioder:


* Även efter ungdomstiden kallas vanligtvis för de tidiga vuxenåren. Det är då man oftast avslutar en utbildning, får ett arbete, skaffar sig en partner och kanske också familj.

* Man brukar också urskilja en period som beskrivs som medelålder - då de egna barnen blir vuxna, man gör karriär på arbetet eller byter arbete samt får en stabilare ekonomi.

* Slutligen talar man om en sen vuxentid (pensionering och ålderdom) då man kanske har barnbarn och kanske också förlorar sin livspartner.


Flera av de teorier som beskrevs i de tidigare avsnitten av kapitlet lägger tyngdpunkten på den första delen av livet och tar sig mycket kortfattat om utvecklingen från 20 års ålder och uppåt.

När det gäller de första tjugo åren verkar det vara relativt lätt att dela in utvecklingen i olika faser, men när vi kommer uppåt i åldrarna blir det betydligt svårare. Några av dem som ägnat sig åt utvecklingen under vuxenåren är Erik H. Erikson, som vi berört tidigare, och Daniel Levinson med sina tankar om » årstider« i livet.


Motsatsernas utveckling

Erik H. Erikson anser att de tidiga vuxenåren kännetecknas av motsatserna närhet-isolering. Förmågan att vara känslomässigt nära en annan människa är mycket viktig för en stabil identitet. En positiv lösning på den grundläggande konfliktens fas är således närhet. Om man inte klarar av denna finns riken att bli ensam och endast uppnå ytliga relationer till andra människor. För en positiv lösning av den inneboende konflikten måste människan kunna växla mellan närhet och ensamhet.

Medelåldern kännetecknas av motsatserna generativitet - stagnation. Generativitet står för skapande och handlar om att sätta en ny generation till världen och att genom föräldraskap, eller i vidare bemärkelse undervisning och ledning, fostra och vägleda de nya samhällsmedlemmarna. Enligt Erikson räcker det inte med att man skaffar sig barn; som vuxen ska man också ta sig an både egna och andras barn och bidra på ett positivt sätt till deras utveckling.

Stagnation däremot innebär fastkörning i gamla hjulspår och självupptagenhet livsleda. Till denna utvecklingsfas hör också en medvetenhet om att man blivit den generation som så att säga står »längst fram« eller kommit längst i livet.

Den sista fasen sträcker sig från övre medelåldern till och med ålderdomen och handlar om motsatserna integritet-förtvivlan Integration ger mening och sammanhang i livet. Ofta får religionens integration störst betydelse i denna ålder. Den gör att man accepterar och ser friheten i livets begränsningar, betraktar sig själv som del av en större historisk kraft och helhet som inbegriper de egna föräldrarna och förfäderna -- den stora tysta majoriteten -- och barnen/barnbarnen. Man förstår sig själv i en meningsfull process av allt det som skett i historien och i det personliga livet.

På sätt och vis är detta målet för människans liv. Integration innebär ju att man säger ett insiktsfullt ja till  att livet blev som det blev och erkänner den inre utveckling som innehållit både gott och ont.  Andlig vishet blir lösningen av motsatserna på denna nivå.

Desperation och förtvivlan står för bristen på denna andliga visdom och innehåller den ångestfyllda sorg man känner inför att man inte förstått varför hur integrationen går till och därmed inte heller erfarit det alla människor önskar i livet - riktig lycka, eudaimonia som grekerna kallade det.  Men perioder av desperation och förtvivlan kan ofta vara de passager vi måste göra för att mogna till integration, lidandet har den meningen.


Livets årstider


Ett lite annorlunda synsätt på utvecklingen i vuxenåren har den amerikanske psykologen Daniel Levinson (1978), som talar om »seasons of life« - ungefär »livets årstider «. Årstiderna utgör en metafor de olika livsskedena. Levinson har byggt vidare på Eriksons synpunkter på de olika livsskedena i syfte att skapa en mer systematisk genomgång av hur människan upplever sitt vuxna liv.

Han skiljer mellan
1. livsspannet (dvs. tiden från det man föds till det man dör),
2. livsförloppet (viktiga skeenden i livet) och
3. livscykeln (livet som en meningsfull resa med viktiga hållplatser eller »årstider « ).

Han menar också att det bara är utifrån en individs livscykel som man kan förstå hennes psykologiska utveckling.

Levinsons teori kan ge en bra grund för en förståelse av utvecklingen under livets mitt och utgången från livet till något annat. Under utvecklingens gång skapar en viss person tillsammans med andra människor, både levande och bortgångna, en individuell livsstruktur som visar vilka mål och livsvärden personen har med sitt liv. Det innebär att människor i en viss religiös kultur genomgår både en individuell och en gemensam utveckling och detsamma gäller sekulariserade individer, om än utan de livstolkningar som religionen ger.

Enligt Levinson ingår fyra stadier eller faser i utvecklingen som delvis överlappar varandra:
1. barndom och ungdom (0 till cirka 22 år),
2. tidigvuxen ålder (cirka 22-45 ),
3. medelålder (45-65) och
4. sen vuxen ålder.

Det finns enligt Levinson också perioder mellan faserna eller »övergångar« då man så att säga upplever dubbla identiteter (den tidigare och den nya). I varje ny fas uppkommer det nya utvecklingsmål, ofta i samband med någon form av livskris.

Vid övergången till tidig vuxenålder ska den unge mannen och den unga kvinnan skapa en ny, struktur i livet, äktenskapet. Biologiskt sett står individerna på höjdpunkten i sin livscykel. De ska socialt och emotionellt bli självständiga genom att bilda en egen familj.

Det är nu dags att identifiera och sträva efter att uppnå viktiga livsmål, en värdegrund som ofta är religiöst grundad i vår egen historia med förfäderna. Nu ska paret skaffa sig ett eget boende, hitta en plats i samhället, gå in i nära relationer samt bilda familj, fostra barn, ge dem en värdegrund och få en ansvarsfull position i vuxenvärlden. De ska också avsluta sin utbildning, välja yrke och göra karriär. Det är en tid som kännetecknas av kraftfullhet och kreativitet men också stora utmaningar, kriser och påfrestningar.

Övergången till medelåldern markerar slutet på den tidiga vuxenåldern. Levinson betraktar denna övergång som en krisfas, eller i varje fall en reflektionsfas. Man ser tillbaka på sitt hittillsvarande liv och jämför med hur man ville att det skulle bli och vilka möjligheter det fortfarande finns att förändra saker och ting, eller om allt »redan är för sent«. Precis som man under tonåren kunde betrakta sin barndom och sina föräldrar på ett kritiskt sätt, kan man i medelåldern se på ungdomen och den tidiga vuxenperioden med ett kritiskt öga - vad var omoget, vad byggde på en felaktig värdegrund?

Individer i denna ålder kan känna sig fångade eller låsta mellan generationerna - å ena sidan barnen som nu börjar lämna hemmet men ofta fortfarande behöver stöd och hjälp. Dessutom kan man under den här fasen upptäcka delar av sig själv som man tidigare trängt undan -- särskilt om man inte är grundad i en levande värdegrund. Man kan falla för njutningskulturen och kasta sig in i tillfälliga sexuella förhållanden eller helt plötsligt byta yrkeskarriär.

Dessa förändringar fortsätter sedan in i det tredje livsskedet, själva medelåldern. Även om hälsan försämras något är den oftast tillräckligt bra för ett rikt och meningsfullt liv. Övergånen till vuxen ålder kopplar samman medelålder och ålderdom. Man upptäcker alltmer fysiska begränsningar samtidigt som livsvisdomen i regel djupnar, förutsatt att man står på en fast moralisk och andlig grund och inte fragmenterat sitt inre liv genom relativism och skepticism som bäddar för reaktioner av desperation och förtvivlan. Helhetsperspektivet och samhörigheten med tidigare generationer börjar klarna.

Levinson fann att personer i detta stadium har en tendens att se ännu mer till själens verklighet - döden närmar sig, både för dem själva och för nära och kära och det är dags att se framåt. De genomgår en generell process där de på ett djupare sätt värderar gott och ont i andras och egna handlingar genom livet.

Psykologi är läran om själen och utvecklingspsykologin har till uppgift att beskriva det som sker med själen genom livet, från födelse till åldrande och död. Forskning inom utvecklingspsykologin ägnar sig åt ett antal viktiga och ibland kontroversiella frågor. Några av dessa är: Vad har störst betydelse för individens utveckling, biologiskt arv eller kulturell miljö? Är de erfarenheter man får under de första åren i livet viktigast, eller är det som händer senare i livet väsentligare? Finns det ett utvecklingsmönster som är normalt för alla människor, eller finns det lika många utvecklingsvägar att gå som det finns individer?

Svaren på dessa frågor finns troligtvis att hämta i mötet mellan utvecklingspsykologin, religionspsykologin, kognitiv psykologi och personlighetspsykologi).


[Efter Philip Wang och Ann Frisén, Vår tids psykologi, 2005.]